శ్రీ దుర్గా సప్తశతీ పారాయణ విధి

 శ్రీమహాగణపతయే నమః | శ్రీగురుభ్యో నమః |

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ||

ఆచమ్య –
ఓం ఐం ఆత్మతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |
ఓం హ్రీం విద్యాతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |
ఓం క్లీం శివతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం సర్వతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |

ప్రాణాయామం –
మూలమంత్రేణ ఇడయా వాయుమాపూర్య, కుంభకే చతుర్వారం మూలం పఠిత్వా, ద్వివారం మూలముచ్చరన్ పింగలయా రేచయేత్ ||

ప్రార్థనా –
సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః |
లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ||
ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః |
వక్రతుండః శూర్పకర్ణో హేరంబః స్కందపూర్వజః ||
షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి |
విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా |
సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే ||
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః
గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః ||

సంకల్పం –
(దేశకాలౌ సంకీర్త్య)
అస్మాకం సర్వేషాం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్యాయురారోగ్యైశ్వరాభివృద్ధ్యర్థం, సమస్తమంగళావాప్త్యర్థం, మమ శ్రీజగదంబా ప్రసాదేన సర్వాపన్నివృత్తి ద్వారా సర్వాభీష్టఫలావాప్త్యర్థం, మమాముకవ్యాధి నాశపూర్వకం క్షిప్రారోగ్యప్రాప్త్యర్థం, మమ అముకశత్రుబాధా నివృత్త్యర్థం, గ్రహపీడానివారణార్థం, పిశాచోపద్రవాది సర్వారిష్టనివారణార్థం, ధర్మార్థకామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధిద్వారా శ్రీమహాకాలీ-మహాలక్ష్మీ-మహాసరస్వత్యాత్మక శ్రీచండికాపరమేశ్వరీ ప్రీత్యర్థం కవచార్గళ కీలక పఠన, న్యాసపూర్వక నవార్ణమంత్రాష్టోత్తరశత జప, రాత్రిసుక్త పఠన పూర్వకం, దేవీసూక్త పఠన, నవార్ణమంత్రాష్టోత్తరశత జప, రహస్యత్రయ పఠనాంతం శ్రీచండీసప్తశత్యాః పారాయణం కరిష్యే ||

పుస్తకపూజా –
ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః |
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మ తామ్ ||

శాపోద్ధారమంత్రః –
ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం క్రాం క్రీం చండికే దేవి శాపానుగ్రహం కురు కురు స్వాహా ||
ఇతి సప్తవారం జపేత్ |

ఉత్కీలన మంత్రః –
ఓం శ్రీం క్లీం హ్రీం సప్తశతి చండికే ఉత్కీలనం కురు కురు స్వాహా ||
ఇతి ఏకవింశతి వారం జపేత్ |

దేవీ కవచం

అర్గలా స్తోత్రం

కీలక స్తోత్రం 

రాత్రి సూక్తం – అస్య రాత్రీతి సూక్తస్య కుశిక ఋషిః, రాత్రిర్దేవతా, గాయత్రీచ్ఛందః, శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః |

వేదోక్త రాత్రి సూక్తం / తంత్రోక్త రాత్రి సూక్తం

శ్రీ చండీ నవార్ణ విధి

సప్తశతీ మాలామంత్రస్య పూర్వన్యాసః

ప్రథమ చరితం

ప్రథమోఽధ్యాయః (మధుకైటభవధ)

మధ్యమ చరితం

ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్యవధ)

తృతీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురవధ)

చతుర్థోఽధ్యాయః (శక్రాదిస్తుతి)

ఉత్తర చరితం

పంచమోఽధ్యాయః (దేవీదూతసంవాదం)

షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ)

సప్తమోఽధ్యాయః (చండముండవధ)

అష్టమోఽధ్యాయః (రక్తబీజవధ)

నవమోఽధ్యాయః (నిశుంభవధ)

దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ)

ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి)

ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం)

త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం)

సప్తశతీ మాలామంత్రస్య ఉత్తరన్యాసః (ఉపసంహారః)

తతః అష్టోత్తరశతవారం (౧౦౮) నవార్ణమంత్రం జపేత్ ||

శ్రీ చండీ నవార్ణ విధి

దేవీ సూక్తం – అహం రుద్రేభిరిత్యష్టర్చస్య సూక్తస్య వాగాంభృణీ ఋషిః, ఆదిశక్తిర్దేవతా, త్రిష్టుప్ ఛందః, ద్వితీయా జగతీ, శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాంతే జపే వినియోగః ||

ఋగ్వేదోక్త దేవీ సూక్తం / తంత్రోక్త దేవీ సూక్తం

రహస్య త్రయం

ప్రాధానిక రహస్యం

వైకృతిక రహస్యం

మూర్తి రహస్యం

అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

అనేన పూర్వోత్తరాంగ సహిత చండీ సప్తశతీ పారాయణేన భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీమహాకాలీ-మహాలక్ష్మీ-మహాసరస్వత్యాత్మక శ్రీచండికాపరమేశ్వరీ సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవతు ||

పునరాచామేత్ –
ఓం ఐం ఆత్మతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |
ఓం హ్రీం విద్యాతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |
ఓం క్లీం శివతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం సర్వతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

|| ఇతి సప్తశతీ సంపూర్ణా ||

శ్రీ చండికా ధ్యానం

 ఓం బంధూకకుసుమాభాసాం పంచముండాధివాసినీమ్ |

స్ఫురచ్చంద్రకలారత్నముకుటాం ముండమాలినీమ్ ||

త్రినేత్రాం రక్తవసనాం పీనోన్నతఘటస్తనీమ్ |
పుస్తకం చాక్షమాలాం చ వరం చాభయకం క్రమాత్ ||

దధతీం సంస్మరేన్నిత్యముత్తరామ్నాయమానితామ్ |

యా చండీ మధుకైటభాదిదలనీ యా మాహిషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచండముండమథనీ యా రక్తబీజాశనీ |
శక్తిః శుంభనిశుంభదైత్యదలనీ యా సిద్ధిదాత్రీ పరా
సా దేవీ నవకోటిమూర్తిసహితా మాం పాతు విశ్వేశ్వరీ ||

దేవీ కవచం

అస్య శ్రీచండీకవచస్య బ్రహ్మా ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీచాముండా దేవతా, అంగన్యాసోక్తమాతరో బీజం, దిగ్బంధదేవతాస్తత్వం, శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగ జపే వినియోగః |

ఓం నమశ్చండికాయై |

మార్కండేయ ఉవాచ |
యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణామ్ |
యన్న కస్యచిదాఖ్యాతం తన్మే బ్రూహి పితామహ || ౧ ||

బ్రహ్మోవాచ |
అస్తి గుహ్యతమం విప్ర సర్వభూతోపకారకమ్ |
దేవ్యాస్తు కవచం పుణ్యం తచ్ఛృణుష్వ మహామునే || ౨ ||

ప్రథమం శైలపుత్రీతి ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణీ |
తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకమ్ || ౩ ||

పంచమం స్కందమాతేతి షష్ఠం కాత్యాయనీతి చ |
సప్తమం కాలరాత్రీతి మహాగౌరీతి చాష్టమమ్ || ౪ ||

నవమం సిద్ధిదాత్రీ చ నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః |
ఉక్తాన్యేతాని నామాని బ్రహ్మణైవ మహాత్మనా || ౫ ||

అగ్నినా దహ్యమానస్తు శత్రుమధ్యే గతో రణే |
విషమే దుర్గమే చైవ భయార్తాః శరణం గతాః || ౬ ||

న తేషాం జాయతే కించిదశుభం రణసంకటే |
నాపదం తస్య పశ్యామి శోకదుఃఖభయం న హి || ౭ ||

యైస్తు భక్త్యా స్మృతా నూనం తేషాం వృద్ధిః ప్రజాయతే | [సిద్ధిః]
యే త్వాం స్మరంతి దేవేశి రక్షసే తాన్న సంశయః || ౮ ||

ప్రేతసంస్థా తు చాముండా వారాహీ మహిషాసనా |
ఐంద్రీ గజసమారూఢా వైష్ణవీ గరుడాసనా || ౯ ||

మాహేశ్వరీ వృషారూఢా కౌమారీ శిఖివాహనా |
లక్ష్మీః పద్మాసనా దేవీ పద్మహస్తా హరిప్రియా || ౧౦ ||

శ్వేతరూపధరా దేవీ ఈశ్వరీ వృషవాహనా |
బ్రాహ్మీ హంససమారూఢా సర్వాభరణభూషితా || ౧౧ ||

ఇత్యేతా మాతరః సర్వాః సర్వయోగసమన్వితాః |
నానాభరణశోభాఢ్యా నానారత్నోపశోభితాః || ౧౨ ||

దృశ్యంతే రథమారూఢా దేవ్యః క్రోధసమాకులాః |
శంఖం చక్రం గదాం శక్తిం హలం చ ముసలాయుధమ్ || ౧౩ ||

ఖేటకం తోమరం చైవ పరశుం పాశమేవ చ |
కుంతాయుధం త్రిశూలం చ శార్ఙ్గమాయుధముత్తమమ్ || ౧౪ ||

దైత్యానాం దేహనాశాయ భక్తానామభయాయ చ |
ధారయంత్యాయుధానీత్థం దేవానాం చ హితాయ వై || ౧౫ ||

నమస్తేఽస్తు మహారౌద్రే మహాఘోరపరాక్రమే |
మహాబలే మహోత్సాహే మహాభయవినాశిని || ౧౬ ||

త్రాహి మాం దేవి దుష్ప్రేక్ష్యే శత్రూణాం భయవర్ధిని |
ప్రాచ్యాం రక్షతు మామైంద్రీ ఆగ్నేయ్యామగ్నిదేవతా || ౧౭ ||

దక్షిణేఽవతు వారాహీ నైరృత్యాం ఖడ్గధారిణీ |
ప్రతీచ్యాం వారుణీ రక్షేద్వాయవ్యాం మృగవాహినీ || ౧౮ ||

ఉదీచ్యాం రక్ష కౌబేరీ ఈశాన్యాం శూలధారిణీ | [కౌమారీ]
ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేదధస్తాద్వైష్ణవీ తథా || ౧౯ ||

ఏవం దశ దిశో రక్షేచ్చాముండా శవవాహనా |
జయా మే చాగ్రతః పాతు విజయా పాతు పృష్ఠతః || ౨౦ ||

అజితా వామపార్శ్వే తు దక్షిణే చాపరాజితా |
శిఖాం మే ద్యోతినీ రక్షేదుమా మూర్ధ్ని వ్యవస్థితా || ౨౧ || [ఉద్యోతినీ]

మాలాధరీ లలాటే చ భ్రువౌ రక్షేద్యశస్వినీ |
త్రినేత్రా చ భ్రువోర్మధ్యే యమఘంటా చ నాసికే || ౨౨ ||

శంఖినీ చక్షుషోర్మధ్యే శ్రోత్రయోర్ద్వారవాసినీ |
కపోలౌ కాలికా రక్షేత్ కర్ణమూలే తు శాంకరీ || ౨౩ ||

నాసికాయాం సుగంధా చ ఉత్తరోష్ఠే చ చర్చికా |
అధరే చామృతాకలా జిహ్వాయాం చ సరస్వతీ || ౨౪ ||

దంతాన్ రక్షతు కౌమారీ కంఠమధ్యే తు చండికా |
ఘంటికాం చిత్రఘంటా చ మహామాయా చ తాలుకే || ౨౫ ||

కామాక్షీ చిబుకం రక్షేద్వాచం మే సర్వమంగళా |
గ్రీవాయాం భద్రకాళీ చ పృష్ఠవంశే ధనుర్ధరీ || ౨౬ ||

నీలగ్రీవా బహిఃకంఠే నలికాం నలకూబరీ |
స్కంధయోః ఖడ్గినీ రక్షేద్బాహూ మే వజ్రధారిణీ || ౨౭ ||

హస్తయోర్దండినీ రక్షేదంబికా చాంగుళీషు చ |
నఖాంఛూలేశ్వరీ రక్షేత్ కుక్షౌ రక్షేన్నరేశ్వరీ || ౨౮ || [కులేశ్వరీ]

స్తనౌ రక్షేన్మహాదేవీ మనః శోకవినాశినీ |
హృదయం లలితా దేవీ ఉదరే శూలధారిణీ || ౨౯ ||

నాభౌ చ కామినీ రక్షేద్గుహ్యం గుహ్యేశ్వరీ తథా |
భూతనాథా చ మేఢ్రం మే ఊరూ మహిషవాహినీ || ౩౦ || [గుదే]

కట్యాం భగవతీ రక్షేజ్జానునీ వింధ్యవాసినీ |
జంఘే మహాబలా ప్రోక్తా సర్వకామప్రదాయినీ || ౩౧ ||

గుల్ఫయోర్నారసింహీ చ పాదపృష్ఠామితౌజసీ |
పాదాంగుళీషు శ్రీరక్షేత్ పాదాధఃస్థలవాసినీ || ౩౨ ||

నఖాన్ దంష్ట్రా కరాలీ చ కేశాంశ్చైవోర్ధ్వకేశినీ |
రోమకూపేషు కౌబేరీ త్వచం వాగీశ్వరీ తథా || ౩౩ ||

రక్తమజ్జావసామాంసాన్యస్థిమేదాంసి పార్వతీ |
అంత్రాణి కాలరాత్రిశ్చ పిత్తం చ ముకుటేశ్వరీ || ౩౪ ||

పద్మావతీ పద్మకోశే కఫే చూడామణిస్తథా |
జ్వాలాముఖీ నఖజ్వాలామభేద్యా సర్వసంధిషు || ౩౫ ||

శుక్రం బ్రహ్మాణి మే రక్షేచ్ఛాయాం ఛత్రేశ్వరీ తథా |
అహంకారం మనోబుద్ధిం రక్ష మే ధర్మచారిణీ || ౩౬ || [ధర్మధారిణీ]

ప్రాణాపానౌ తథా వ్యానముదానం చ సమానకమ్ |
వజ్రహస్తా చ మే రక్షేత్ ప్రాణాన్ కళ్యాణశోభనా || ౩౭ ||

రసే రూపే చ గంధే చ శబ్దే స్పర్శే చ యోగినీ |
సత్త్వం రజస్తమశ్చైవ రక్షేన్నారాయణీ సదా || ౩౮ ||

ఆయూ రక్షతు వారాహీ ధర్మం రక్షతు వైష్ణవీ |
యశః కీర్తిం చ లక్ష్మీం చ ధనం విద్యాం చ చక్రిణీ || ౩౯ ||

గోత్రమింద్రాణీ మే రక్షేత్ పశూన్మే రక్ష చండికే |
పుత్రాన్ రక్షేన్మహాలక్ష్మీర్భార్యాం రక్షతు భైరవీ || ౪౦ ||

పంథానం సుపథా రక్షేన్మార్గం క్షేమకరీ తథా |
రాజద్వారే మహాలక్ష్మీర్విజయా సర్వతః స్థితా || ౪౧ ||

రక్షాహీనం తు యత్ స్థానం వర్జితం కవచేన తు |
తత్సర్వం రక్ష మే దేవి జయంతీ పాపనాశినీ || ౪౨ ||

పదమేకం న గచ్ఛేత్తు యదీచ్ఛేచ్ఛుభమాత్మనః |
కవచేనావృతో నిత్యం యత్ర యత్ర హి గచ్ఛతి || ౪౩ ||

తత్ర తత్రార్థలాభశ్చ విజయః సార్వకామికః |
యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ || ౪౪ ||

పరమైశ్వర్యమతులం ప్రాప్స్యతే భూతలే పుమాన్ |
నిర్భయో జాయతే మర్త్యః సంగ్రామేష్వపరాజితః || ౪౫ ||

త్రైలోక్యే తు భవేత్ పూజ్యః కవచేనావృతః పుమాన్ |
ఇదం తు దేవ్యాః కవచం దేవానామపి దుర్లభమ్ || ౪౬ ||

యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం త్రిసంధ్యం శ్రద్ధయాన్వితః |
దైవీ కలా భవేత్తస్య త్రైలోక్యేష్వపరాజితః || ౪౭ ||

జీవేద్వర్షశతం సాగ్రమపమృత్యువివర్జితః |
నశ్యంతి వ్యాధయః సర్వే లూతావిస్ఫోటకాదయః || ౪౮ ||

స్థావరం జంగమం చైవ కృత్రిమం చాపి యద్విషమ్ |
అభిచారాణి సర్వాణి మంత్రయంత్రాణి భూతలే || ౪౯ ||

భూచరాః ఖేచరాశ్చైవ జలజాశ్చోపదేశికాః |
సహజా కులజా మాలా డాకినీ శాకినీ తథా || ౫౦ ||

అంతరిక్షచరా ఘోరా డాకిన్యశ్చ మహాబలాః |
గ్రహభూతపిశాచాశ్చ యక్షగంధర్వరాక్షసాః || ౫౧ ||

బ్రహ్మరాక్షసవేతాలాః కూష్మాండా భైరవాదయః |
నశ్యంతి దర్శనాత్తస్య కవచే హృది సంస్థితే || ౫౨ ||

మానోన్నతిర్భవేద్రాజ్ఞస్తేజోవృద్ధికరం పరమ్ |
యశసా వర్ధతే సోఽపి కీర్తిమండితభూతలే || ౫౩ ||

జపేత్సప్తశతీం చండీం కృత్వా తు కవచం పురా |
యావద్భూమండలం ధత్తే సశైలవనకాననమ్ || ౫౪ ||

తావత్తిష్ఠతి మేదిన్యాం సంతతిః పుత్రపౌత్రికీ |
దేహాంతే పరమం స్థానం యత్సురైరపి దుర్లభమ్ || ౫౫ ||

ప్రాప్నోతి పురుషో నిత్యం మహామాయాప్రసాదతః |
లభతే పరమం రూపం శివేన సమతాం వ్రజేత్ || ౫౬ ||

| ఓం |

ఇతి దేవ్యాః కవచం సంపూర్ణమ్ |

అర్గలా స్తోత్రం

 అస్య శ్రీ అర్గలాస్తోత్రమహామంత్రస్య విష్ణురృషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా, శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాంగ జపే వినియోగః |

ఓం నమశ్చండికాయై |

మార్కండేయ ఉవాచ |
జయ త్వం దేవి చాముండే జయ భూతాపహారిణి |
జయ సర్వగతే దేవి కాలరాత్రి నమోఽస్తు తే || ౧ ||

జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ |
దుర్గా క్షమా శివా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే || ౨ ||

మధుకైటభవిద్రావి విధాతృవరదే నమః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౩ ||

మహిషాసురనిర్నాశ భక్తానాం సుఖదే నమః | [విధాత్రి వరదే]
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౪ ||

రక్తబీజవధే దేవి చండముండవినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౫ ||

శుంభస్య వై నిశుంభస్య ధూమ్రాక్షస్య చ మర్దిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౬ ||

వందితాంఘ్రియుగే దేవి సర్వసౌభాగ్యదాయిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౭ ||

అచింత్యరూపచరితే సర్వశత్రువినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౮ ||

నతేభ్యః సర్వదా భక్త్యా చండికే దురితాపహే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౯ ||

స్తువద్భ్యో భక్తిపూర్వం త్వాం చండికే వ్యాధినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౦ ||

చండికే సతతం యే త్వామర్చయంతీహ భక్తితః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౧ ||

దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి దేవి పరం సుఖమ్ |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౨ ||

విధేహి ద్విషతాం నాశం విధేహి బలముచ్చకైః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౩ ||

విధేహి దేవి కల్యాణం విధేహి పరమాం శ్రియమ్ |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౪ ||

సురాసురశిరోరత్ననిఘృష్టచరణేఽంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౫ ||

విద్యావంతం యశస్వంతం లక్ష్మీవంతం చ మాం కురు |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౬ ||

ప్రచండదైత్యదర్పఘ్నే చండికే ప్రణతాయ మే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౭ ||

చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రసంస్తుతే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౮ ||

కృష్ణేన సంస్తుతే దేవి శశ్వద్భక్త్యా త్వమంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౯ ||

హిమాచలసుతానాథసంస్తుతే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౨౦ ||

ఇంద్రాణీపతిసద్భావపూజితే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౨౧ ||

దేవి ప్రచండదోర్దండ దైత్యదర్పవినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౨౨ ||

దేవి భక్తజనోద్దామదత్తానందోదయేఽంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౨౩ ||

పుత్రాన్ దేహి ధనం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౨౪ ||

పత్నీం మనోరమాం దేహి మనోవృత్తానుసారిణీమ్ |
తారిణీం దుర్గసంసారసాగరస్య కులోద్భవామ్ || ౨౫ ||

ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వా తు మహాస్తోత్రం పఠేన్నరః |
స తు సప్తశతీసంఖ్యావరమాప్నోతి సంపదామ్ || ౨౬ ||

ఇతి అర్గళా స్తోత్రమ్ |

కీలక స్తోత్రం

 అస్య శ్రీకీలకస్తోత్రమంత్రస్య శివఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవతా, శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాంగ జపే వినియోగః |

ఓం నమశ్చండికాయై |

మార్కండేయ ఉవాచ |
విశుద్ధజ్ఞానదేహాయ త్రివేదీదివ్యచక్షుషే |
శ్రేయఃప్రాప్తినిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే || ౧ ||

సర్వమేతద్విజానీయాన్మంత్రాణామపి కీలకమ్ |
సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సతతం జాప్యతత్పరః || ౨ ||

సిద్ధ్యంత్యుచ్చాటనాదీని వస్తూని సకలాన్యపి |
ఏతేన స్తువతాం దేవీం స్తోత్రమాత్రేణ సిద్ధ్యతి || ౩ ||

న మంత్రో నౌషధం తత్ర న కించిదపి విద్యతే |
వినా జాప్యేన సిద్ధ్యేత సర్వముచ్చాటనాదికమ్ || ౪ ||

సమగ్రాణ్యపి సిద్ధ్యంతి లోకశంకామిమాం హరః |
కృత్వా నిమంత్రయామాస సర్వమేవమిదం శుభమ్ || ౫ ||

స్తోత్రం వై చండికాయాస్తు తచ్చ గుప్తం చకార సః |
సమాప్తిర్న చ పుణ్యస్య తాం యథావన్నియంత్రణామ్ || ౬ ||

సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సర్వమేవ న సంశయః |
కృష్ణాయాం వా చతుర్దశ్యామష్టమ్యాం వా సమాహితః || ౭ ||

దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి నాన్యథైషా ప్రసీదతి |
ఇత్థం రూపేణ కీలేన మహాదేవేన కీలితమ్ || ౮ ||

యో నిష్కీలాం విధాయైనాం నిత్యం జపతి సస్ఫుటమ్ |
స సిద్ధః స గణః సోఽపి గంధర్వో జాయతే వనే || ౯ ||

న చైవాప్యటతస్తస్య భయం క్వాపి హి జాయతే |
నాపమృత్యువశం యాతి మృతో మోక్షమవాప్నుయాత్ || ౧౦ ||

జ్ఞాత్వా ప్రారభ్య కుర్వీత హ్యకుర్వాణో వినశ్యతి |
తతో జ్ఞాత్వైవ సంపన్నమిదం ప్రారభ్యతే బుధైః || ౧౧ ||

సౌభాగ్యాది చ యత్కించిద్దృశ్యతే లలనాజనే |
తత్సర్వం తత్ప్రసాదేన తేన జాప్యమిదం శుభమ్ || ౧౨ ||

శనైస్తు జప్యమానేఽస్మింస్తోత్రే సంపత్తిరుచ్చకైః |
భవత్యేవ సమగ్రాపి తతః ప్రారభ్యమేవ తత్ || ౧౩ ||

ఐశ్వర్యం యత్ప్రసాదేన సౌభాగ్యారోగ్యసంపదః |
శత్రుహానిః పరో మోక్షః స్తూయతే సా న కిం జనైః || ౧౪ ||

ఇతి శ్రీభగవత్యాః కీలక స్తోత్రమ్ |


తంత్రోక్త రాత్రి సూక్తం

 విశ్వేశ్వరీం జగద్ధాత్రీం స్థితిసంహారకారిణీమ్ |

నిద్రాం భగవతీం విష్ణోరతులాం తేజసః ప్రభుః || ౧ ||

బ్రహ్మోవాచ |
త్వం స్వాహా త్వం స్వధా త్వం హి వషట్కారః స్వరాత్మికా |
సుధా త్వమక్షరే నిత్యే త్రిధా మాత్రాత్మికా స్థితా || ౨ ||

అర్ధమాత్రాస్థితా నిత్యా యానుచ్చార్యా విశేషతః |
త్వమేవ సంధ్యా సావిత్రీ త్వం దేవీ జననీ పరా || ౩ ||

త్వయైతద్ధార్యతే విశ్వం త్వయైతత్సృజ్యతే జగత్ |
త్వయైతత్పాల్యతే దేవి త్వమత్స్యంతే చ సర్వదా || ౪ ||

విసృష్టౌ సృష్టిరూపా త్వం స్థితిరూపా చ పాలనే |
తథా సంహృతిరూపాంతే జగతోఽస్య జగన్మయే || ౫ ||

మహావిద్యా మహామాయా మహామేధా మహాస్మృతిః |
మహామోహా చ భవతీ మహాదేవీ మహాసురీ || ౬ ||

ప్రకృతిస్త్వం చ సర్వస్య గుణత్రయవిభావినీ |
కాలరాత్రిర్మహారాత్రిర్మోహరాత్రిశ్చ దారుణా || ౭ ||

త్వం శ్రీస్త్వమీశ్వరీ త్వం హ్రీస్త్వం బుద్ధిర్బోధలక్షణా |
లజ్జా పుష్టిస్తథా తుష్టిస్త్వం శాంతిః క్షాంతిరేవ చ || ౮ ||

ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీపరిఘాయుధా || ౯ ||

సౌమ్యా సౌమ్యతరాశేషసౌమ్యేభ్యస్త్వతిసుందరీ |
పరాపరాణాం పరమా త్వమేవ పరమేశ్వరీ || ౧౦ ||

యచ్చ కించిత్ క్వచిద్వస్తు సదసద్వాఖిలాత్మికే |
తస్య సర్వస్య యా శక్తిః సా త్వం కిం స్తూయసే తదా || ౧౧ ||

యయా త్వయా జగత్స్రష్టా జగత్పాత్యత్తి యో జగత్ |
సోఽపి నిద్రావశం నీతః కస్త్వాం స్తోతుమిహేశ్వరః || ౧౨ ||

విష్ణుః శరీరగ్రహణమహమీశాన ఏవ చ |
కారితాస్తే యతోఽతస్త్వాం కః స్తోతుం శక్తిమాన్ భవేత్ || ౧౩ ||

సా త్వమిత్థం ప్రభావైః స్వైరుదారైర్దేవి సంస్తుతా |
మోహయైతౌ దురాధర్షావసురౌ మధుకైటభౌ || ౧౪ ||

ప్రబోధం న జగత్స్వామీ నీయతామచ్యుతో లఘు |
బోధశ్చ క్రియతామస్య హంతుమేతౌ మహాసురౌ || ౧౫ ||

ఇతి తంత్రోక్తం రాత్రిసూక్తమ్ |

శ్రీ దేవ్యథర్వశీర్షం

 ఓం సర్వే వై దేవా దేవీముపతస్థుః కాసి త్వం మహాదేవీతి || ౧ ||

సాఽబ్రవీదహం బ్రహ్మస్వరూపిణీ |
మత్తః ప్రకృతిపురుషాత్మకం జగత్ |
శూన్యం చాశూన్యం చ || ౨ ||

అహమానన్దానానన్దౌ |
అహం విజ్ఞానావిజ్ఞానే |
అహం బ్రహ్మాబ్రహ్మణి వేదితవ్యే |
అహం పంచభూతాన్యపంచభూతాని |
అహమఖిలం జగత్ || ౩ ||

వేదోఽహమవేదోఽహమ్ |
విద్యాఽహమవిద్యాఽహమ్ |
అజాఽహమనజాఽహమ్ |
అధశ్చోర్ధ్వం చ తిర్యక్చాహమ్ || ౪ ||

అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామి |
అహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః |
అహం మిత్రావరుణావుభౌ బిభర్మి |
అహమిన్ద్రాగ్నీ అహమశ్వినావుభౌ || ౫ ||

అహం సోమం త్వష్టారం పూషణం భగం దధామి |
అహం విష్ణుమురుక్రమం బ్రహ్మాణముత ప్రజాపతిం దధామి || ౬ ||

అ॒హం ద॑ధామి॒ ద్రవి॑ణం హ॒విష్మ॑తే సుప్రా॒వ్యే॒౩ యజ॑మానాయ సున్వ॒తే |
అ॒హం రాష్ట్రీ॑ స॒oగమ॑నీ॒ వసూ॑నాం చికి॒తుషీ॑ ప్రథ॒మా య॒జ్ఞియా॑నామ్ |
అ॒హం సు॑వే పి॒తర॑మస్య మూ॒ర్ధన్మమ॒ యోని॑ర॒ప్స్వన్తః స॑ము॒ద్రే |
య ఏవం వేద | స దేవీం సంపదమాప్నోతి || ౭ ||

తే దేవా అబ్రువన్ –
నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః |
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మ తామ్ || ౮ ||

తామ॒గ్నివ॑ర్ణా॒o తప॑సా జ్వల॒న్తీం వై॑రోచ॒నీం క॑ర్మఫ॒లేషు॒ జుష్టా”మ్ |
దు॒ర్గాం దే॒వీం శర॑ణం ప్రప॑ద్యామహేఽసురాన్నాశయిత్ర్యై తే నమః || ౯ ||

(ఋ.వే.౮.౧౦౦.౧౧)
దే॒వీం వాచ॑మజనయన్త దే॒వాస్తాం వి॒శ్వరూ॑పాః ప॒శవో॑ వదన్తి |
సా నో॑ మ॒న్ద్రేష॒మూర్జ॒o దుహా॑నా ధే॒నుర్వాగ॒స్మానుప॒ సుష్టు॒తైతు॑ || ౧౦ ||

కాలరాత్రీం బ్రహ్మస్తుతాం వైష్ణవీం స్కన్దమాతరమ్ |
సరస్వతీమదితిం దక్షదుహితరం నమామః పావనాం శివామ్ || ౧౧ ||

మహాలక్ష్మ్యై చ విద్మహే సర్వశక్త్యై చ ధీమహి |
తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్ || ౧౨ ||

అదితిర్హ్యజనిష్ట దక్ష యా దుహితా తవ |
తాం దేవా అన్వజాయన్త భద్రా అమృతబన్ధవః || ౧౩ ||

కామో యోనిః కమలా వజ్రపాణి-
ర్గుహా హసా మాతరిశ్వాభ్రమిన్ద్రః |
పునర్గుహా సకలా మాయయా చ
పురూచ్యైషా విశ్వమాతాదివిద్యోమ్ || ౧౪ ||

ఏషాఽఽత్మశక్తిః |
ఏషా విశ్వమోహినీ |
పాశాంకుశధనుర్బాణధరా |
ఏషా శ్రీమహావిద్యా |
య ఏవం వేద స శోకం తరతి || ౧౫ ||

నమస్తే అస్తు భగవతి మాతరస్మాన్పాహి సర్వతః || ౧౬ ||

సైషాష్టౌ వసవః |
సైషైకాదశ రుద్రాః |
సైషా ద్వాదశాదిత్యాః |
సైషా విశ్వేదేవాః సోమపా అసోమపాశ్చ |
సైషా యాతుధానా అసురా రక్షాంసి పిశాచా యక్షా సిద్ధాః |
సైషా సత్త్వరజస్తమాంసి |
సైషా బ్రహ్మవిష్ణురుద్రరూపిణీ |
సైషా ప్రజాపతీన్ద్రమనవః |
సైషా గ్రహనక్షత్రజ్యోతీంషి | కలాకాష్ఠాదికాలరూపిణీ |
తామహం ప్రణౌమి నిత్యమ్ |
పాపాపహారిణీం దేవీం భుక్తిముక్తిప్రదాయినీమ్ |
అనంతాం విజయాం శుద్ధాం శరణ్యాం శివదాం శివామ్ || ౧౭ ||

వియదీకారసంయుక్తం వీతిహోత్రసమన్వితమ్ |
అర్ధేన్దులసితం దేవ్యా బీజం సర్వార్థసాధకమ్ || ౧౮ ||

ఏవమేకాక్షరం బ్రహ్మ యతయః శుద్ధచేతసః |
ధ్యాయన్తి పరమానన్దమయా జ్ఞానాంబురాశయః || ౧౯ ||

వాఙ్మాయా బ్రహ్మసూస్తస్మాత్ షష్ఠం వక్త్రసమన్వితమ్ |
సూర్యోఽవామశ్రోత్రబిన్దుసంయుక్తష్టాత్తృతీయకః |
నారాయణేన సమ్మిశ్రో వాయుశ్చాధరయుక్తతః |
విచ్చే నవార్ణకోఽర్ణః స్యాన్మహదానన్దదాయకః || ౨౦ ||

హృత్పుండరీకమధ్యస్థాం ప్రాతఃసూర్యసమప్రభామ్ |
పాశాంకుశధరాం సౌమ్యాం వరదాభయహస్తకామ్ |
త్రినేత్రాం రక్తవసనాం భక్తకామదుఘాం భజే || ౨౧ ||

నమామి త్వాం మహాదేవీం మహాభయవినాశినీమ్ |
మహాదుర్గప్రశమనీం మహాకారుణ్యరూపిణీమ్ || ౨౨ ||

యస్యాః స్వరూపం బ్రహ్మాదయో న జానన్తి తస్మాదుచ్యతే అజ్ఞేయా |
యస్యా అన్తో న లభ్యతే తస్మాదుచ్యతే అనన్తా |
యస్యా లక్ష్యం నోపలక్ష్యతే తస్మాదుచ్యతే అలక్ష్యా |
యస్యా జననం నోపలభ్యతే తస్మాదుచ్యతే అజా |
ఏకైవ సర్వత్ర వర్తతే తస్మాదుచ్యతే ఏకా |
ఏకైవ విశ్వరూపిణీ తస్మాదుచ్యతే నైకా |
అత ఏవోచ్యతే అజ్ఞేయానన్తాలక్ష్యాజైకా నైకేతి || ౨౩ ||

మన్త్రాణాం మాతృకా దేవీ శబ్దానాం జ్ఞానరూపిణీ |
జ్ఞానానాం చిన్మయాతీతా శూన్యానాం శూన్యసాక్షిణీ |
యస్యాః పరతరం నాస్తి సైషా దుర్గా ప్రకీర్తితా || ౨౪ ||

తాం దుర్గాం దుర్గమాం దేవీం దురాచారవిఘాతినీమ్ |
నమామి భవభీతోఽహం సంసారార్ణవతారిణీమ్ || ౨౫ ||

ఇదమథర్వశీర్షం యోఽధీతే స పంచాథర్వశీర్షజపఫలమాప్నోతి |
ఇదమథర్వశీర్షమజ్ఞాత్వా యోఽర్చాం స్థాపయతి |
శతలక్షం ప్రజప్త్వాఽపి సోఽర్చాసిద్ధిం న విన్దతి |
శతమష్టోత్తరం చాస్య పురశ్చర్యావిధిః స్మృతః |
దశవారం పఠేద్యస్తు సద్యః పాపైః ప్రముచ్యతే |
మహాదుర్గాణి తరతి మహాదేవ్యాః ప్రసాదతః | ౨౬ ||

సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి |
ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి |
సాయం ప్రాతః ప్రయుంజానో అపాపో భవతి |
నిశీథే తురీయసంధ్యాయాం జప్త్వా వాక్సిద్ధిర్భవతి |
నూతనాయాం ప్రతిమాయాం జప్త్వా దేవతాసాన్నిధ్యం భవతి |
ప్రాణప్రతిష్ఠాయాం జప్త్వా ప్రాణానాం ప్రతిష్ఠా భవతి |
భౌమాశ్విన్యాం మహాదేవీసన్నిధౌ జప్త్వా మహామృత్యుం తరతి |
స మహామృత్యుం తరతి |
య ఏవం వేద |
ఇత్యుపనిషత్ || ౨౭ ||

ఇతి దేవ్యథర్వశీర్షం |

సిద్ధకుంజికా స్తోత్రం

 అస్య శ్రీకుంజికాస్తోత్రమంత్రస్య సదాశివ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీత్రిగుణాత్మికా దేవతా, ఓం ఐం బీజం, ఓం హ్రీం శక్తిః, ఓం క్లీం కీలకం, మమ సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

శివ ఉవాచ |
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి కుంజికాస్తోత్రముత్తమమ్ |
యేన మంత్రప్రభావేణ చండీజాపః శుభో భవేత్ || ౧ ||

న కవచం నార్గలా స్తోత్రం కీలకం న రహస్యకమ్ |
న సూక్తం నాపి ధ్యానం చ న న్యాసో న చ వార్చనమ్ || ౨ ||

కుంజికాపాఠమాత్రేణ దుర్గాపాఠఫలం లభేత్ |
అతి గుహ్యతరం దేవి దేవానామపి దుర్లభమ్ || ౩ ||

గోపనీయం ప్రయత్నేన స్వయోనిరివ పార్వతి |
మారణం మోహనం వశ్యం స్తంభనోచ్చాటనాదికమ్ |
పాఠమాత్రేణ సంసిద్ధ్యేత్ కుంజికాస్తోత్రముత్తమమ్ || ౪ ||

అథ మంత్రః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే |
ఓం గ్లౌం హుం క్లీం జూం సః జ్వాలయ జ్వాలయ జ్వల జ్వల ప్రజ్వల ప్రజ్వల
ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే జ్వల హం సం లం క్షం ఫట్ స్వాహా || ౫ ||
ఇతి మంత్రః ||

నమస్తే రుద్రరూపిణ్యై నమస్తే మధుమర్దిని |
నమః కైటభహారిణ్యై నమస్తే మహిషార్దిని || ౬ ||

నమస్తే శుంభహంత్ర్యై చ నిశుంభాసురఘాతిని |
జాగ్రతం హి మహాదేవి జపం సిద్ధం కురుష్వ మే || ౭ ||

ఐంకారీ సృష్టిరూపాయై హ్రీంకారీ ప్రతిపాలికా |
క్లీంకారీ కామరూపిణ్యై బీజరూపే నమోఽస్తు తే || ౮ ||

చాముండా చండఘాతీ చ యైకారీ వరదాయినీ |
విచ్చే చాఽభయదా నిత్యం నమస్తే మంత్రరూపిణి || ౯ ||

ధాం ధీం ధూం ధూర్జటేః పత్నీ వాం వీం వూం వాగధీశ్వరీ |
క్రాం క్రీం క్రూం కాళికా దేవి శాం శీం శూం మే శుభం కురు || ౧౦ ||

హుం హుం హుంకారరూపిణ్యై జం జం జం జంభనాదినీ |
భ్రాం భ్రీం భ్రూం భైరవీ భద్రే భవాన్యై తే నమో నమః || ౧౧ ||

అం కం చం టం తం పం యం శం వీం దుం ఐం వీం హం క్షమ్ |
ధిజాగ్రం ధిజాగ్రం త్రోటయ త్రోటయ దీప్తం కురు కురు స్వాహా || ౧౨ ||

పాం పీం పూం పార్వతీ పూర్ణా ఖాం ఖీం ఖూం ఖేచరీ తథా |
సాం సీం సూం సప్తశతీ దేవ్యా మంత్రసిద్ధిం కురుష్వ మే || ౧౩ ||

కుంజికాయై నమో నమః |

ఇదం తు కుంజికాస్తోత్రం మంత్రజాగర్తిహేతవే |
అభక్తే నైవ దాతవ్యం గోపితం రక్ష పార్వతి || ౧౪ ||

యస్తు కుంజికయా దేవి హీనాం సప్తశతీం పఠేత్ |
న తస్య జాయతే సిద్ధిరరణ్యే రోదనం యథా || ౧౫ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే గౌరీతంత్రే శివపార్వతీసంవాదే కుంజికా స్తోత్రమ్ |


శ్రీ చండీ నవార్ణ విధి

 ఓం విం నమః ముఖే | ఓం చ్చేం నమః గుహ్యే |

ఏవం విన్యస్యాష్టవారం మూలేన వ్యాపకం కుర్యాత్ |

దిఙ్న్యాసః –
ఓం ఐం ప్రాచ్యై నమః | ఓం ఐం ఆగ్నేయ్యై నమః |
ఓం హ్రీం దక్షిణాయై నమః | ఓం హ్రీం నైరృత్యై నమః |
ఓం క్లీం ప్రతీచ్యై నమః | ఓం క్లీం వాయవ్యై నమః |
ఓం చాముండాయై ఉదీచ్యై నమః | ఓం విచ్చే ఈశాన్యై నమః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే ఊర్ధ్వాయై నమః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే భూమ్యై నమః |

ధ్యానమ్ –
ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాన్ శూలం భుశుండీం శిరః
శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతామ్ |
నీలాశ్మద్యుతిమాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాలికాం
యామస్తౌత్ స్వపితే హరౌ కమలజో హంతుం మధుం కైటభమ్ ||

అక్షస్రక్పరశూగదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం
దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనమ్ |
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాలప్రభాం
సేవే సైరిభమర్దినీమిహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్ ||

ఘంటాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాంతవిలసచ్ఛీతాంశుతుల్యప్రభామ్ |
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామాధారభూతాం మహా-
-పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుంభాదిదైత్యార్దినీమ్ ||

లమిత్యాది పంచపూజా –
లం పృథివీతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః గంధం పరికల్పయామి |
హం ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః పుష్పం పరికల్పయామి |
యం వాయుతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః ధూపం పరికల్పయామి |
రం తేజస్తత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః దీపం పరికల్పయామి |
వం అమృతతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి |
సం సర్వతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి |

మాలా ప్రార్థనా –
ఐం హ్రీం అక్షమాలికాయై నమః |
ఓం మాం మాలే మహామాయే సర్వశక్తిస్వరూపిణి |
చతుర్వర్గస్త్వయి న్యస్తస్తస్మాన్మే సిద్ధిదా భవ ||
అవిఘ్నం కురు మాలే త్వం గృహ్ణామి దక్షిణే కరే |
జపకాలే చ సిద్ధ్యర్థం ప్రసీద మమ సిద్ధయే ||
ఓం సిద్ధ్యై నమః |

మంత్రః –
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే | అష్టోత్తరశతవారం (౧౦౮) జపేత్ |

ఉత్తరన్యాసః –
ఓం ఐం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్లీం శిఖాయై వషట్ |
ఓం చాముండాయై కవచాయ హుమ్ |
ఓం విచ్చే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ –
ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాన్ శూలం భుశుండీం శిరః
శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతామ్ |
నీలాశ్మద్యుతిమాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాలికాం
యామస్తౌత్ స్వపితే హరౌ కమలజో హంతుం మధుం కైటభమ్ ||

అక్షస్రక్పరశూగదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం
దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనమ్ |
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాలప్రభాం
సేవే సైరిభమర్దినీమిహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్ ||

ఘంటాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాంతవిలసచ్ఛీతాంశుతుల్యప్రభామ్ |
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామాధారభూతాం మహా-
-పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుంభాదిదైత్యార్దినీమ్ ||

లమిత్యాది పంచపూజా –
లం పృథివీతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః గంధం పరికల్పయామి |
హం ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః పుష్పం పరికల్పయామి |
యం వాయుతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః ధూపం పరికల్పయామి |
రం తేజస్తత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః దీపం పరికల్పయామి |
వం అమృతతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి |
సం సర్వతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి |

జపసమర్పణమ్ –
గుహ్యాతిగుహ్యగోప్త్రీ త్వం గృహాణాస్మత్కృతం జపమ్ |
సిద్ధిర్భవతు మే దేవి త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి ||

అనేన శ్రీచండికా నవాక్షరీ మహామంత్రజపేన భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీచండికాపరమేశ్వరీ ప్రీయతామ్ ||

సప్తశతీ మాలామంత్రస్య పూర్వన్యాసః

 సప్తశతీ ప్రథమ-మధ్యమ-ఉత్తమ-చరిత్రస్థ మంత్రాణాం, బ్రహ్మ-విష్ణు-రుద్రాః ఋషయః, గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందాసి, శ్రీమహాకాలీ-మహాలక్ష్మీ-మహాసరస్వత్యో దేవతాః, నందా-శాకంభరీ-భీమాః శక్తయః, రక్తదంతికా-దుర్గా-భ్రామర్యో బీజాని, అగ్ని-వాయు-సూర్యాస్తత్త్వాని, ఋగ్యజుఃసామవేదా ధ్యానాని, మమ సకలకామనాసిద్ధయే మహాకాలీ-మహాలక్ష్మీ-మహాసరస్వత్యాత్మక శ్రీచండికాపరమేశ్వరీ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

|| అథ న్యాసః ||

కరన్యాసః –
ఓం ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీ పరిఘాయుధా ||
అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |

ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ ||
తర్జనీభ్యాం నమః |

ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి ||
మధ్యమాభ్యాం నమః |

ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే |
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ ||
అనామికాభ్యాం నమః |

ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః ||
కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే నమోఽస్తు తే ||
కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఓం ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీ పరిఘాయుధా ||
హృదయాయ నమః |

ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ ||
శిరసే స్వాహా |

ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి ||
శిఖాయై వషట్ |

ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే |
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ ||
కవచాయ హుమ్ |

ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః ||
నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే నమోఽస్తు తే ||
అస్త్రాయ ఫట్ |

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానమ్ –
విద్యుద్దామసమప్రభాం మృగపతిస్కంధస్థితాం భీషణాం
కన్యాభిః కరవాలఖేటవిలసద్ధస్తాభిరాసేవితామ్ |
హస్తైశ్చక్రగదాసిఖేటవిశిఖాంశ్చాపం గుణం తర్జనీం
బిభ్రాణామనలాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే ||

లమిత్యాది పంచపూజా –
లం పృథివీతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః గంధం పరికల్పయామి |
హం ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః పుష్పం పరికల్పయామి |
యం వాయుతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః ధూపం పరికల్పయామి |
రం తేజస్తత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః దీపం పరికల్పయామి |
వం అమృతతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి |
సం సర్వతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి |

ప్రథమోఽధ్యాయః (మధుకైటభవధ)

|| ప్రథమ చరితమ్ ||

అస్య శ్రీ ప్రథమచరితస్య బ్రహ్మా ఋషిః, గాయత్రీ ఛందః, శ్రీమహాకాళీ దేవతా, నందా శక్తిః, రక్తదంతికా బీజం, అగ్నిస్తత్త్వం, ఋగ్వేద ధ్యానం, శ్రీమహాకాళీప్రీత్యర్థే ప్రథమచరిత పారాయణే వినియోగః |

ధ్యానం –
ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాన్ శూలం భుశుండీం శిరః
శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతామ్ |
నీలాశ్మద్యుతిమాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాలికాం
యామస్తౌత్ స్వపితే హరౌ కమలజో హంతుం మధుం కైటభమ్ ||

ఓం నమశ్చండికాయై ||

ఓం ఐం మార్కండేయ ఉవాచ || ౧ ||

సావర్ణిః సూర్యతనయో యో మనుః కథ్యతేఽష్టమః |
నిశామయ తదుత్పత్తిం విస్తరాద్గదతో మమ || ౨ ||

మహామాయానుభావేన యథా మన్వంతరాధిపః |
స బభూవ మహాభాగః సావర్ణిస్తనయో రవేః || ౩ ||

స్వారోచిషేఽంతరే పూర్వం చైత్రవంశసముద్భవః |
సురథో నామ రాజాఽభూత్ సమస్తే క్షితిమండలే || ౪ ||

తస్య పాలయతః సమ్యక్ ప్రజాః పుత్రానివౌరసాన్ |
బభూవుః శత్రవో భూపాః కోలావిధ్వంసినస్తదా || ౫ ||

తస్య తైరభవద్యుద్ధమతిప్రబలదండినః |
న్యూనైరపి స తైర్యుద్ధే కోలావిధ్వంసిభిర్జితః || ౬ ||

తతః స్వపురమాయాతో నిజదేశాధిపోఽభవత్ |
ఆక్రాంతః స మహాభాగస్తైస్తదా ప్రబలారిభిః || ౭ ||

అమాత్యైర్బలిభిర్దుష్టైర్దుర్బలస్య దురాత్మభిః |
కోశో బలం చాపహృతం తత్రాపి స్వపురే తతః || ౮ ||

తతో మృగయావ్యాజేన హృతస్వామ్యః స భూపతిః |
ఏకాకీ హయమారుహ్య జగామ గహనం వనమ్ || ౯ ||

స తత్రాశ్రమమద్రాక్షీద్ద్విజవర్యస్య మేధసః |
ప్రశాంతశ్వాపదాకీర్ణం మునిశిష్యోపశోభితమ్ || ౧౦ ||

తస్థౌ కంచిత్ స కాలం చ మునినా తేన సత్కృతః |
ఇతశ్చేతశ్చ విచరంస్తస్మిన్ మునివరాశ్రమే || ౧౧ ||

సోఽచింతయత్తదా తత్ర మమత్వాకృష్టమానసః || ౧౨ ||

మత్పూర్వైః పాలితం పూర్వం మయా హీనం పురం హి తత్ |
మద్భృత్యైస్తైరసద్వృత్తైర్ధర్మతః పాల్యతే న వా || ౧౩ ||

న జానే స ప్రధానో మే శూరో హస్తీ సదా మదః |
మమ వైరివశం యాతః కాన్ భోగానుపలప్స్యతే || ౧౪ ||

యే మమానుగతా నిత్యం ప్రసాదధనభోజనైః |
అనువృత్తిం ధ్రువం తేఽద్య కుర్వంత్యన్యమహీభృతామ్ || ౧౫ ||

అసమ్యగ్వ్యయశీలైస్తైః కుర్వద్భిః సతతం వ్యయమ్ |
సంచితః సోఽతిదుఃఖేన క్షయం కోశో గమిష్యతి || ౧౬ ||

ఏతచ్చాన్యచ్చ సతతం చింతయామాస పార్థివః |
తత్ర విప్రాశ్రమాభ్యాశే వైశ్యమేకం దదర్శ సః || ౧౭ ||

స పృష్టస్తేన కస్త్వం భో హేతుశ్చాగమనేఽత్ర కః |
సశోక ఇవ కస్మాత్త్వం దుర్మనా ఇవ లక్ష్యసే || ౧౮ ||

ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య భూపతేః ప్రణయోదితమ్ |
ప్రత్యువాచ స తం వైశ్యః ప్రశ్రయావనతో నృపమ్ || ౧౯ ||

వైశ్య ఉవాచ || ౨౦ ||

సమాధిర్నామ వైశ్యోఽహముత్పన్నో ధనినాం కులే |
పుత్రదారైర్నిరస్తశ్చ ధనలోభాదసాధుభిః || ౨౧ ||

విహీనశ్చ ధనైర్దారైః పుత్రైరాదాయ మే ధనమ్ |
వనమభ్యాగతో దుఃఖీ నిరస్తశ్చాప్తబంధుభిః || ౨౨ ||

సోఽహం న వేద్మి పుత్రాణాం కుశలాకుశలాత్మికామ్ |
ప్రవృత్తిం స్వజనానాం చ దారాణాం చాత్ర సంస్థితః || ౨౩ ||

కిం ను తేషాం గృహే క్షేమమక్షేమం కిం ను సాంప్రతమ్ || ౨౪ ||

కథం తే కిం ను సద్వృత్తా దుర్వృత్తాః కిం ను మే సుతాః || ౨౫ ||

రాజోవాచ || ౨౬ ||

యైర్నిరస్తో భవాంల్లుబ్ధైః పుత్రదారాదిభిర్ధనైః || ౨౭ ||

తేషు కిం భవతః స్నేహమనుబధ్నాతి మానసమ్ || ౨౮ ||

వైశ్య ఉవాచ || ౨౯ ||

ఏవమేతద్యథా ప్రాహ భవానస్మద్గతం వచః |
కిం కరోమి న బధ్నాతి మమ నిష్ఠురతాం మనః || ౩౦ ||

యైః సంత్యజ్య పితృస్నేహం ధనలుబ్ధైర్నిరాకృతః |
పతిస్వజనహార్దం చ హార్ది తేష్వేవ మే మనః || ౩౧ ||

కిమేతన్నాభిజానామి జానన్నపి మహామతే |
యత్ప్రేమప్రవణం చిత్తం విగుణేష్వపి బంధుషు || ౩౨ ||

తేషాం కృతే మే నిఃశ్వాసో దౌర్మనస్యం చ జాయతే || ౩౩ ||

కరోమి కిం యన్న మనస్తేష్వప్రీతిషు నిష్ఠురమ్ || ౩౪ ||

మార్కండేయ ఉవాచ || ౩౫ ||

తతస్తౌ సహితౌ విప్ర తం మునిం సముపస్థితౌ || ౩౬ ||

సమాధిర్నామ వైశ్యోఽసౌ స చ పార్థివసత్తమః || ౩౭ ||

కృత్వా తు తౌ యథాన్యాయం యథార్హం తేన సంవిదమ్ |
ఉపవిష్టౌ కథాః కాశ్చిచ్చక్రతుర్వైశ్యపార్థివౌ || ౩౮ ||

రాజోవాచ || ౩౯ ||

భగవంస్త్వామహం ప్రష్టుమిచ్ఛామ్యేకం వదస్వ తత్ || ౪౦ ||

దుఃఖాయ యన్మే మనసః స్వచిత్తాయత్తతాం వినా || ౪౧ ||

మమత్వం గతరాజ్యస్య రాజ్యాంగేష్వఖిలేష్వపి |
జానతోఽపి యథాజ్ఞస్య కిమేతన్మునిసత్తమ || ౪౨ ||

అయం చ నికృతః పుత్రైర్దారైర్భృత్యైస్తథోజ్ఝితః |
స్వజనేన చ సంత్యక్తస్తేషు హార్దీ తథాప్యతి || ౪౩ ||

ఏవమేష తథాహం చ ద్వావప్యత్యంతదుఃఖితౌ |
దృష్టదోషేఽపి విషయే మమత్వాకృష్టమానసౌ || ౪౪ ||

తత్కిమేతన్మహాభాగ యన్మోహో జ్ఞానినోరపి |
మమాస్య చ భవత్యేషా వివేకాంధస్య మూఢతా || ౪౫ ||

ఋషిరువాచ || ౪౬ ||

జ్ఞానమస్తి సమస్తస్య జంతోర్విషయగోచరే |
విషయాశ్చ మహాభాగ యాతి చైవం పృథక్పృథక్ || ౪౭ ||

దివాంధాః ప్రాణినః కేచిద్రాత్రావంధాస్తథాపరే |
కేచిద్దివా తథా రాత్రౌ ప్రాణినస్తుల్యదృష్టయః || ౪౮ ||

జ్ఞానినో మనుజాః సత్యం కిం ను తే న హి కేవలమ్ |
యతో హి జ్ఞానినః సర్వే పశుపక్షిమృగాదయః || ౪౯ ||

జ్ఞానం చ తన్మనుష్యాణాం యత్తేషాం మృగపక్షిణామ్ |
మనుష్యాణాం చ యత్తేషాం తుల్యమన్యత్తథోభయోః || ౫౦ ||

జ్ఞానేఽపి సతి పశ్యైతాన్ పతంగాంఛావచంచుషు |
కణమోక్షాదృతాన్మోహాత్ పీడ్యమానానపి క్షుధా || ౫౧ ||

మానుషా మనుజవ్యాఘ్ర సాభిలాషాః సుతాన్ ప్రతి |
లోభాత్ప్రత్యుపకారాయ నన్వేతాన్ కిం న పశ్యసి || ౫౨ ||

తథాపి మమతావర్తే మోహగర్తే నిపాతితాః |
మహామాయాప్రభావేణ సంసారస్థితికారిణా || ౫౩ ||

తన్నాత్ర విస్మయః కార్యో యోగనిద్రా జగత్పతేః |
మహామాయా హరేశ్చైషా తయా సమ్మోహ్యతే జగత్ || ౫౪ ||

జ్ఞానినామపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హి సా |
బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్ఛతి || ౫౫ ||

తయా విసృజ్యతే విశ్వం జగదేతచ్చరాచరమ్ |
సైషా ప్రసన్నా వరదా నృణాం భవతి ముక్తయే || ౫౬ ||

సా విద్యా పరమా ముక్తేర్హేతుభూతా సనాతనీ || ౫౭ ||

సంసారబంధహేతుశ్చ సైవ సర్వేశ్వరేశ్వరీ || ౫౮ ||

రాజోవాచ || ౫౯ ||

భగవన్ కా హి సా దేవీ మహామాయేతి యాం భవాన్ |
బ్రవీతి కథముత్పన్నా సా కర్మాస్యాశ్చ కిం ద్విజ || ౬౦ ||

యత్ప్రభావా చ సా దేవీ యత్స్వరూపా యదుద్భవా || ౬౧ ||

తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి త్వత్తో బ్రహ్మవిదాం వర || ౬౨ ||

ఋషిరువాచ || ౬౩ ||

నిత్యైవ సా జగన్మూర్తిస్తయా సర్వమిదం తతమ్ || ౬౪ ||

తథాపి తత్సముత్పత్తిర్బహుధా శ్రూయతాం మమ || ౬౫ ||

దేవానాం కార్యసిద్ధ్యర్థమావిర్భవతి సా యదా |
ఉత్పన్నేతి తదా లోకే సా నిత్యాప్యభిధీయతే || ౬౬ ||

యోగనిద్రాం యదా విష్ణుర్జగత్యేకార్ణవీకృతే |
ఆస్తీర్య శేషమభజత్కల్పాంతే భగవాన్ ప్రభుః || ౬౭ ||

తదా ద్వావసురౌ ఘోరౌ విఖ్యాతౌ మధుకైటభౌ |
విష్ణుకర్ణమలోద్భూతౌ హంతుం బ్రహ్మాణముద్యతౌ || ౬౮ ||

స నాభికమలే విష్ణోః స్థితో బ్రహ్మా ప్రజాపతిః |
దృష్ట్వా తావసురౌ చోగ్రౌ ప్రసుప్తం చ జనార్దనమ్ || ౬౯ ||

తుష్టావ యోగనిద్రాం తామేకాగ్రహృదయస్థితః |
విబోధనార్థాయ హరేర్హరినేత్రకృతాలయామ్ || ౭౦ ||

విశ్వేశ్వరీం జగద్ధాత్రీం స్థితిసంహారకారిణీమ్ |
నిద్రాం భగవతీం విష్ణోరతులాం తేజసః ప్రభుః || ౭౧ ||

బ్రహ్మోవాచ || ౭౨ ||

త్వం స్వాహా త్వం స్వధా త్వం హి వషట్కారః స్వరాత్మికా |
సుధా త్వమక్షరే నిత్యే త్రిధా మాత్రాత్మికా స్థితా || ౭౩ ||

అర్ధమాత్రాస్థితా నిత్యా యానుచ్చార్యా విశేషతః |
త్వమేవ సంధ్యా సావిత్రీ త్వం దేవి జననీ పరా || ౭౪ ||

త్వయైతద్ధార్యతే విశ్వం త్వయైతత్సృజ్యతే జగత్ |
త్వయైతత్పాల్యతే దేవి త్వమత్స్యంతే చ సర్వదా || ౭౫ ||

విసృష్టౌ సృష్టిరూపా త్వం స్థితిరూపా చ పాలనే |
తథా సంహృతిరూపాంతే జగతోఽస్య జగన్మయే || ౭౬ ||

మహావిద్యా మహామాయా మహామేధా మహాస్మృతిః |
మహామోహా చ భవతీ మహాదేవీ మహేశ్వరీ || ౭౭ ||

ప్రకృతిస్త్వం చ సర్వస్య గుణత్రయవిభావినీ |
కాలరాత్రిర్మహారాత్రిర్మోహరాత్రిశ్చ దారుణా || ౭౮ ||

త్వం శ్రీస్త్వమీశ్వరీ త్వం హ్రీస్త్వం బుద్ధిర్బోధలక్షణా |
లజ్జా పుష్టిస్తథా తుష్టిస్త్వం శాంతిః క్షాంతిరేవ చ || ౭౯ ||

ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీపరిఘాయుధా || ౮౦ ||

సౌమ్యా సౌమ్యతరాశేషసౌమ్యేభ్యస్త్వతిసుందరీ |
పరాపరాణాం పరమా త్వమేవ పరమేశ్వరీ || ౮౧ ||

యచ్చ కించిత్క్వచిద్వస్తు సదసద్వాఖిలాత్మికే |
తస్య సర్వస్య యా శక్తిః సా త్వం కిం స్తూయసే మయా || ౮౨ ||

యయా త్వయా జగత్స్రష్టా జగత్పాత్యత్తి యో జగత్ |
సోఽపి నిద్రావశం నీతః కస్త్వాం స్తోతుమిహేశ్వరః || ౮౩ ||

విష్ణుః శరీరగ్రహణమహమీశాన ఏవ చ |
కారితాస్తే యతోఽతస్త్వాం కః స్తోతుం శక్తిమాన్ భవేత్ || ౮౪ ||

సా త్వమిత్థం ప్రభావైః స్వైరుదారైర్దేవి సంస్తుతా |
మోహయైతౌ దురాధర్షావసురౌ మధుకైటభౌ || ౮౫ ||

ప్రబోధం చ జగత్స్వామీ నీయతామచ్యుతో లఘు || ౮౬ ||

బోధశ్చ క్రియతామస్య హంతుమేతౌ మహాసురౌ || ౮౭ ||

ఋషిరువాచ || ౮౮ ||

ఏవం స్తుతా తదా దేవీ తామసీ తత్ర వేధసా |
విష్ణోః ప్రబోధనార్థాయ నిహంతుం మధుకైటభౌ || ౮౯ ||

నేత్రాస్యనాసికాబాహుహృదయేభ్యస్తథోరసః |
నిర్గమ్య దర్శనే తస్థౌ బ్రహ్మణోఽవ్యక్తజన్మనః || ౯౦ ||

ఉత్తస్థౌ చ జగన్నాథస్తయా ముక్తో జనార్దనః |
ఏకార్ణవేఽహిశయనాత్తతః స దదృశే చ తౌ || ౯౧ ||

మధుకైటభౌ దురాత్మానావతివీర్యపరాక్రమౌ |
క్రోధరక్తేక్షణావత్తుం బ్రహ్మాణం జనితోద్యమౌ || ౯౨ ||

సముత్థాయ తతస్తాభ్యాం యుయుధే భగవాన్ హరిః |
పంచవర్షసహస్రాణి బాహుప్రహరణో విభుః || ౯౩ ||

తావప్యతిబలోన్మత్తౌ మహామాయావిమోహితౌ || ౯౪ ||

ఉక్తవంతౌ వరోఽస్మత్తో వ్రియతామితి కేశవమ్ || ౯౫ ||

శ్రీభగవానువాచ || ౯౬ ||

భవేతామద్య మే తుష్టౌ మమ వధ్యావుభావపి || ౯౭ ||

కిమన్యేన వరేణాత్ర ఏతావద్ధి వృతం మయా || ౯౮ ||

ఋషిరువాచ || ౯౯ ||

వంచితాభ్యామితి తదా సర్వమాపోమయం జగత్ |
విలోక్య తాభ్యాం గదితో భగవాన్ కమలేక్షణః || ౧౦౦ ||

ఆవాం జహి న యత్రోర్వీ సలిలేన పరిప్లుతా || ౧౦౧ ||

ఋషిరువాచ || ౧౦౨ ||

తథేత్యుక్త్వా భగవతా శంఖచక్రగదాభృతా |
కృత్వా చక్రేణ వై చ్ఛిన్నే జఘనే శిరసీ తయోః || ౧౦౩ ||

ఏవమేషా సముత్పన్నా బ్రహ్మణా సంస్తుతా స్వయమ్ |
ప్రభావమస్యా దేవ్యాస్తు భూయః శృణు వదామి తే || ౧౦౪ ||

|| ఐం ఓమ్ ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే మధుకైటభవధో నామ ప్రథమోఽధ్యాయః || ౧ ||

(ఉవాచమంత్రాః – ౧౪, అర్ధమంత్రాః – ౨౪, శ్లోకమంత్రాః – ౬౬, ఏవం – ౧౦౪)