|| ఓం ||


ఋషిరువాచ || ౧ ||


దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే

సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ |

కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభా-

-ద్వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః || ౨ ||


దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద

ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య |

ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం

త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య || ౩ ||


ఆధారభూతా జగతస్త్వమేకా

మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి |

అపాం స్వరూపస్థితయా త్వయైత-

-దాప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్యవీర్యే || ౪ ||


త్వం వైష్ణవీ శక్తిరనంతవీర్యా

విశ్వస్య బీజం పరమాఽసి మాయా |

సమ్మోహితం దేవి సమస్తమేతత్

త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః || ౫ ||


విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః

స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు |

త్వయైకయా పూరితమంబయైతత్

కా తే స్తుతిః స్తవ్యపరా పరోక్తిః || ౬ ||


సర్వభూతా యదా దేవీ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ |

త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా భవంతు పరమోక్తయః || ౭ ||


సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే |

స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౮ ||


కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామప్రదాయిని |

విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౯ ||


సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |

శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౦ ||


సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని |

గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౧ ||


శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే |

సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౨ ||


హంసయుక్తవిమానస్థే బ్రహ్మాణీరూపధారిణి |

కౌశాంభఃక్షరికే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౩ ||


త్రిశూలచంద్రాహిధరే మహావృషభవాహిని |

మాహేశ్వరీస్వరూపేణ నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౪ ||


మయూరకుక్కుటవృతే మహాశక్తిధరేఽనఘే |

కౌమారీరూపసంస్థానే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౫ ||


శంఖచక్రగదాశార్ఙ్గగృహీతపరమాయుధే |

ప్రసీద వైష్ణవీరూపే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౬ ||


గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్ట్రోద్ధృతవసుంధరే |

వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౭ ||


నృసింహరూపేణోగ్రేణ హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే |

త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౮ ||


కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే |

వృత్రప్రాణహరే చైంద్రి నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౯ ||


శివదూతీస్వరూపేణ హతదైత్యమహాబలే |

ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౨౦ ||


దంష్ట్రాకరాలవదనే శిరోమాలావిభూషణే |

చాముండే ముండమథనే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౨౧ ||


లక్ష్మి లజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే |

మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౨౨ ||


మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి |

నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౨౩ ||


సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |

భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే || ౨౪ ||


ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితమ్ |

పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోఽస్తు తే || ౨౫ ||


జ్వాలాకరాలమత్యుగ్రమశేషాసురసూదనమ్ |

త్రిశూలం పాతు నో భీతేర్భద్రకాలి నమోఽస్తు తే || ౨౬ ||


హినస్తి దైత్యతేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్ |

సా ఘంటా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ || ౨౭ ||


అసురాసృగ్వసాపంకచర్చితస్తే కరోజ్జ్వలః |

శుభాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వాం నతా వయమ్ || ౨౮ ||


రోగానశేషానపహంసి తుష్టా

రుష్టా తు కామాన్ సకలానభీష్టాన్ |

త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం

త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాంతి || ౨౯ ||


ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య

ధర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణామ్ |

రూపైరనేకైర్బహుధాఽఽత్మమూర్తిం

కృత్వాంబికే తత్ ప్రకరోతి కాన్యా || ౩౦ ||


విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేకదీపే-

-ష్వాద్యేషు వాక్యేషు చ కా త్వదన్యా |

మమత్వగర్తేఽతిమహాంధకారే

విభ్రామయత్యేతదతీవ విశ్వమ్ || ౩౧ ||


రక్షాంసి యత్రోగ్రవిషాశ్చ నాగా

యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర |

దావానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే

తత్ర స్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వమ్ || ౩౨ ||


విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం

విశ్వాత్మికా ధారయసీహ విశ్వమ్ |

విశ్వేశవంద్యా భవతీ భవంతి

విశ్వాశ్రయా యే త్వయి భక్తినమ్రాః || ౩౩ ||


దేవి ప్రసీద పరిపాలయ నోఽరిభీతే-

-ర్నిత్యం యథాసురవధాదధునైవ సద్యః |

పాపాని సర్వజగతాం ప్రశమం నయాశు

ఉత్పాతపాకజనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్ || ౩౪ ||


ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తిహారిణి |

త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదా భవ || ౩౫ ||


దేవ్యువాచ || ౩౬ ||


వరదాఽహం సురగణా వరం యన్మనసేచ్ఛథ |

తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగతాముపకారకమ్ || ౩౭ ||


దేవా ఊచుః || ౩౮ ||


సర్వబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి |

ఏవమేవ త్వయా కార్యమస్మద్వైరివినాశనమ్ || ౩౯ ||


దేవ్యువాచ || ౪౦ ||


వైవస్వతేఽంతరే ప్రాప్తే అష్టావింశతిమే యుగే |

శుంభో నిశుంభశ్చైవాన్యావుత్పత్స్యేతే మహాసురౌ || ౪౧ ||


నందగోపగృహే జాతా యశోదాగర్భసంభవా |

తతస్తౌ నాశయిష్యామి వింధ్యాచలనివాసినీ || ౪౨ ||


పునరప్యతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే |

అవతీర్య హనిష్యామి వైప్రచిత్తాంశ్చ దానవాన్ || ౪౩ ||


భక్షయంత్యాశ్చ తానుగ్రాన్ వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్ |

రక్తా దంతా భవిష్యంతి దాడిమీకుసుమోపమాః || ౪౪ ||


తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః |

స్తువంతో వ్యాహరిష్యంతి సతతం రక్తదంతికామ్ || ౪౫ ||


భూయశ్చ శతవార్షిక్యామనావృష్ట్యామనంభసి |

మునిభిః సంస్తుతా భూమౌ సంభవిష్యామ్యయోనిజా || ౪౬ ||


తతః శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామ్యహం మునీన్ |

కీర్తయిష్యంతి మనుజాః శతాక్షీమితి మాం తతః || ౪౭ ||


తతోఽహమఖిలం లోకమాత్మదేహసముద్భవైః |

భరిష్యామి సురాః శాకైరావృష్టేః ప్రాణధారకైః || ౪౮ ||


శాకంభరీతి విఖ్యాతిం తదా యస్యామ్యహం భువి || ౪౯ ||


తత్రైవ చ వధిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసురమ్ |

దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి || ౫౦ ||


పునశ్చాహం యదా భీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే |

రక్షాంసి భక్షయిష్యామి మునీనాం త్రాణకారణాత్ || ౫౧ ||


తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యంత్యానమ్రమూర్తయః |

భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి || ౫౨ ||


యదారుణాఖ్యస్త్రైలోక్యే మహాబాధాం కరిష్యతి |

తదాఽహం భ్రామరం రూపం కృత్వాఽసంఖ్యేయషట్పదమ్ || ౫౩ ||


త్రైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామి మహాసురమ్ |

భ్రామరీతి చ మాం లోకాస్తదా స్తోష్యంతి సర్వతః || ౫౪ ||


ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోత్థా భవిష్యతి |

తదా తదావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరిసంక్షయమ్ || ౫౫ ||


|| ఓం ||


ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశోఽధ్యాయః || ౧౧ ||


(ఉవాచమంత్రాః – ౪, అర్ధమంత్రాః – ౧, శ్లోకమంత్రాః – ౫౦, ఏవం – ౫౫, ఏవమాదితః – ౬౩౦)