|| ఓం ||

దేవ్యువాచ || ౧ ||

ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః |
తస్యాహం సకలాం బాధాం శమయిష్యామ్యసంశయమ్ || ౨ ||

మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్ |
కీర్తయిష్యంతి యే తద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః || ౩ ||

అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః |
శ్రోష్యంతి చైవ యే భక్త్యా మమ మాహాత్మ్యముత్తమమ్ || ౪ ||

న తేషాం దుష్కృతం కించిద్దుష్కృతోత్థా న చాపదః |
భవిష్యతి న దారిద్ర్యం న చైవేష్టవియోజనమ్ || ౫ ||

శత్రుభ్యో న భయం తస్య దస్యుతో వా న రాజతః |
న శస్త్రానలతోయౌఘాత్ కదాచిత్ సంభవిష్యతి || ౬ ||

తస్మాన్మమైతన్మాహాత్మ్యం పఠితవ్యం సమాహితైః |
శ్రోతవ్యం చ సదా భక్త్యా పరం స్వస్త్యయనం మహత్ || ౭ ||

ఉపసర్గానశేషాంస్తు మహామారీసముద్భవాన్ |
తథా త్రివిధముత్పాతం మాహాత్మ్యం శమయేన్మమ || ౮ ||

యత్రైతత్ పఠ్యతే సమ్యఙ్నిత్యమాయతనే మమ |
సదా న తద్విమోక్ష్యామి సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితమ్ || ౯ ||

బలిప్రదానే పూజాయామగ్నికార్యే మహోత్సవే |
సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యముచ్చార్యం శ్రావ్యమేవ చ || ౧౦ ||

జానతాఽజానతా వాపి బలిపూజాం తథా కృతామ్ |
ప్రతీక్షిష్యామ్యహం ప్రీత్యా వహ్నిహోమం తథా కృతమ్ || ౧౧ ||

శరత్కాలే మహాపూజా క్రియతే యా చ వార్షికీ |
తస్యాం మమైతన్మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తిసమన్వితః || ౧౨ ||

సర్వబాధావినిర్ముక్తో ధనధాన్యసమన్వితః |
మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః || ౧౩ ||

శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం తథా చోత్పత్తయః శుభాః |
పరాక్రమం చ యుద్ధేషు జాయతే నిర్భయః పుమాన్ || ౧౪ ||

రిపవః సంక్షయం యాంతి కల్యాణం చోపపద్యతే |
నందతే చ కులం పుంసాం మాహాత్మ్యం మమ శృణ్వతామ్ || ౧౫ ||

శాంతికర్మణి సర్వత్ర తథా దుఃస్వప్నదర్శనే |
గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు మాహాత్మ్యం శృణుయాన్మమ || ౧౬ ||

ఉపసర్గాః శమం యాంతి గ్రహపీడాశ్చ దారుణాః |
దుఃస్వప్నం చ నృభిర్దృష్టం సుస్వప్నముపజాయతే || ౧౭ ||

బాలగ్రహాభిభూతానాం బాలానాం శాంతికారకమ్ |
సంఘాతభేదే చ నృణాం మైత్రీకరణముత్తమమ్ || ౧౮ ||

దుర్వృత్తానామశేషాణాం బలహానికరం పరమ్ |
రక్షోభూతపిశాచానాం పఠనాదేవ నాశనమ్ || ౧౯ ||

సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యం మమ సన్నిధికారకమ్ || ౨౦ ||

పశుపుష్పార్ఘ్యధూపైశ్చ గంధదీపైస్తథోత్తమైః |
విప్రాణాం భోజనైర్హోమైః ప్రోక్షణీయైరహర్నిశమ్ || ౨౧ ||

అన్యైశ్చ వివిధైర్భోగైః ప్రదానైర్వత్సరేణ యా |
ప్రీతిర్మే క్రియతే సాఽస్మిన్ సకృదుచ్చరితే శ్రుతే || ౨౨ ||

శ్రుతం హరతి పాపాని తథాఽఽరోగ్యం ప్రయచ్ఛతి |
రక్షాం కరోతి భూతేభ్యో జన్మనాం కీర్తనం మమ || ౨౩ ||

యుద్ధేషు చరితం యన్మే దుష్టదైత్యనిబర్హణమ్ |
తస్మింఛ్రుతే వైరికృతం భయం పుంసాం న జాయతే || ౨౪ ||

యుష్మాభిః స్తుతయో యాశ్చ యాశ్చ బ్రహ్మర్షిభిః కృతాః |
బ్రహ్మణా చ కృతాస్తాస్తు ప్రయచ్ఛంతు శుభాం మతిమ్ || ౨౫ ||

అరణ్యే ప్రాంతరే వాపి దావాగ్నిపరివారితః |
దస్యుభిర్వా వృతః శూన్యే గృహీతో వాపి శత్రుభిః || ౨౬ ||

సింహవ్యాఘ్రానుయాతో వా వనే వా వనహస్తిభిః |
రాజ్ఞా క్రుద్ధేన చాజ్ఞప్తో వధ్యో బంధగతోఽపి వా || ౨౭ ||

ఆఘూర్ణితో వా వాతేన స్థితః పోతే మహార్ణవే |
పతత్సు చాపి శస్త్రేషు సంగ్రామే భృశదారుణే || ౨౮ ||

సర్వబాధాసు ఘోరాసు వేదనాభ్యర్దితోఽపి వా |
స్మరన్మమైతచ్చరితం నరో ముచ్యేత సంకటాత్ || ౨౯ ||

మమ ప్రభావాత్ సింహాద్యా దస్యవో వైరిణస్తథా |
దూరాదేవ పలాయంతే స్మరతశ్చరితం మమ || ౩౦ ||

ఋషిరువాచ || ౩౧ ||

ఇత్యుక్త్వా సా భగవతీ చండికా చండవిక్రమా |
పశ్యతాం సర్వదేవానాం తత్రైవాంతరధీయత || ౩౨ ||

తేఽపి దేవా నిరాతంకాః స్వాధికారాన్ యథా పురా |
యజ్ఞభాగభుజః సర్వే చక్రుర్వినిహతారయః || ౩౩ ||

దైత్యాశ్చ దేవ్యా నిహతే శుంభే దేవరిపౌ యుధి |
జగద్విధ్వంసకే తస్మిన్ మహోగ్రేఽతులవిక్రమే || ౩౪ ||

నిశుంభే చ మహావీర్యే శేషాః పాతాలమాయయుః || ౩౫ ||

ఏవం భగవతీ దేవీ సా నిత్యాపి పునః పునః |
సంభూయ కురుతే భూప జగతః పరిపాలనమ్ || ౩౬ ||

తయైతన్మోహ్యతే విశ్వం సైవ విశ్వం ప్రసూయతే |
సా యాచితా చ విజ్ఞానం తుష్టా ఋద్ధిం ప్రయచ్ఛతి || ౩౭ ||

వ్యాప్తం తయైతత్సకలం బ్రహ్మాండం మనుజేశ్వర |
మహాదేవ్యా మహాకాలీ మహామారీస్వరూపయా || ౩౮ ||

సైవ కాలే మహామారీ సైవ సృష్టిర్భవత్యజా |
స్థితిం కరోతి భూతానాం సైవ కాలే సనాతనీ || ౩౯ ||

భవకాలే నృణాం సైవ లక్ష్మీర్వృద్ధిప్రదా గృహే |
సైవాభావే తథాఽలక్ష్మీర్వినాశాయోపజాయతే || ౪౦ ||

స్తుతా సంపూజితా పుష్పైర్గంధధూపాదిభిస్తథా |
దదాతి విత్తం పుత్రాంశ్చ మతిం ధర్మే గతిం శుభామ్ || ౪౧ ||

|| ఓం ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే భగవతీ వాక్యం నామ ద్వాదశోఽధ్యాయః || ౧౨ ||

(ఉవాచమంత్రాః – ౨, అర్ధమంత్రాః – ౨, శ్లోకమంత్రాః – ౩౭, ఏవం – ౪౧, ఏవమాదితః – ౬౭౧)