|| ఓం ||

ఋషిరువాచ || ౧ ||

చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ వినిపాతితే |
బహులేషు చ సైన్యేషు క్షయితేష్వసురేశ్వరః || ౨ ||

తతః కోపపరాధీనచేతాః శుంభః ప్రతాపవాన్ |
ఉద్యోగం సర్వసైన్యానాం దైత్యానామాదిదేశ హ || ౩ ||

అద్య సర్వబలైర్దైత్యాః షడశీతిరుదాయుధాః |
కంబూనాం చతురశీతిర్నిర్యాంతు స్వబలైర్వృతాః || ౪ ||

కోటివీర్యాణి పంచాశదసురాణాం కులాని వై |
శతం కులాని ధౌమ్రాణాం నిర్గచ్ఛంతు మమాజ్ఞయా || ౫ ||

కాలకా దౌర్హృదా మౌర్యాః కాలకేయాస్తథాసురాః |
యుద్ధాయ సజ్జా నిర్యాంతు ఆజ్ఞయా త్వరితా మమ || ౬ ||

ఇత్యాజ్ఞాప్యాసురపతిః శుంభో భైరవశాసనః |
నిర్జగామ మహాసైన్యసహస్రైర్బహుభిర్వృతః || ౭ ||

ఆయాంతం చండికా దృష్ట్వా తత్ సైన్యమతిభీషణమ్ |
జ్యాస్వనైః పూరయామాస ధరణీగగనాంతరమ్ || ౮ ||

తతః సింహో మహానాదమతీవ కృతవాన్ నృప |
ఘంటాస్వనేన తాన్నాదమంబికా చోపబృంహయత్ || ౯ ||

ధనుర్జ్యాసింహఘంటానాం నాదాపూరితదిఙ్ముఖా |
నినాదైర్భీషణైః కాలీ జిగ్యే విస్తారితాననా || ౧౦ ||

తం నినాదముపశ్రుత్య దైత్యసైన్యైశ్చతుర్దిశమ్ |
దేవీ సింహస్తథా కాలీ సరోషైః పరివారితాః || ౧౧ ||

ఏతస్మిన్నంతరే భూప వినాశాయ సురద్విషామ్ |
భవాయామరసింహానామతివీర్యబలాన్వితాః || ౧౨ ||

బ్రహ్మేశగుహవిష్ణూనాం తథేంద్రస్య చ శక్తయః |
శరీరేభ్యో వినిష్క్రమ్య తద్రూపైశ్చండికాం యయుః || ౧౩ ||

యస్య దేవస్య యద్రూపం యథా భూషణవాహనమ్ |
తద్వదేవ హి తచ్ఛక్తిరసురాన్ యోద్ధుమాయయౌ || ౧౪ ||

హంసయుక్తవిమానాగ్రే సాక్షసూత్రకమండలుః |
ఆయాతా బ్రహ్మణః శక్తిర్బ్రహ్మాణీత్యభిధీయతే || ౧౫ ||

మాహేశ్వరీ వృషారూఢా త్రిశూలవరధారిణీ |
మహాహివలయా ప్రాప్తా చంద్రరేఖావిభూషణా || ౧౬ ||

కౌమారీ శక్తిహస్తా చ మయూరవరవాహనా |
యోద్ధుమభ్యాయయౌ దైత్యానంబికా గుహరూపిణీ || ౧౭ ||

తథైవ వైష్ణవీ శక్తిర్గరుడోపరి సంస్థితా |
శంఖచక్రగదాశార్ఙ్గఖడ్గహస్తాభ్యుపాయయౌ || ౧౮ ||

యజ్ఞవారాహమతులం రూపం యా బిభ్రతో హరేః |
శక్తిః సాప్యాయయౌ తత్ర వారాహీం బిభ్రతీ తనుమ్ || ౧౯ ||

నారసింహీ నృసింహస్య బిభ్రతీ సదృశం వపుః |
ప్రాప్తా తత్ర సటాక్షేపక్షిప్తనక్షత్రసంహతిః || ౨౦ ||

వజ్రహస్తా తథైవైంద్రీ గజరాజోపరి స్థితా |
ప్రాప్తా సహస్రనయనా యథా శక్రస్తథైవ సా || ౨౧ ||

తతః పరివృతస్తాభిరీశానో దేవశక్తిభిః |
హన్యంతామసురాః శీఘ్రం మమ ప్రీత్యాఽఽహ చండికామ్ || ౨౨ ||

తతో దేవీశరీరాత్తు వినిష్క్రాంతాతిభీషణా |
చండికాశక్తిరత్యుగ్రా శివాశతనినాదినీ || ౨౩ ||

సా చాహ ధూమ్రజటిలమీశానమపరాజితా |
దూత త్వం గచ్ఛ భగవన్ పార్శ్వం శుంభనిశుంభయోః || ౨౪ ||

బ్రూహి శుంభం నిశుంభం చ దానవావతిగర్వితౌ |
యే చాన్యే దానవాస్తత్ర యుద్ధాయ సముపస్థితాః || ౨౫ ||

త్రైలోక్యమింద్రో లభతాం దేవాః సంతు హవిర్భుజః |
యూయం ప్రయాత పాతాలం యది జీవితుమిచ్ఛథ || ౨౬ ||

బలావలేపాదథ చేద్భవంతో యుద్ధకాంక్షిణః |
తదాగచ్ఛత తృప్యంతు మచ్ఛివాః పిశితేన వః || ౨౭ ||

యతో నియుక్తో దౌత్యేన తయా దేవ్యా శివః స్వయమ్ |
శివదూతీతి లోకేఽస్మింస్తతః సా ఖ్యాతిమాగతా || ౨౮ ||

తేఽపి శ్రుత్వా వచో దేవ్యాః శర్వాఖ్యాతం మహాసురాః |
అమర్షాపూరితా జగ్ముర్యత్ర కాత్యాయనీ స్థితా || ౨౯ ||

తతః ప్రథమమేవాగ్రే శరశక్త్యృష్టివృష్టిభిః |
వవర్షురుద్ధతామర్షాస్తాం దేవీమమరారయః || ౩౦ ||

సా చ తాన్ ప్రహితాన్ బాణాంఛూలశక్తిపరశ్వధాన్ |
చిచ్ఛేద లీలయాఽఽధ్మాతధనుర్ముక్తైర్మహేషుభిః || ౩౧ ||

తస్యాగ్రతస్తథా కాలీ శూలపాతవిదారితాన్ |
ఖట్వాంగపోథితాంశ్చారీన్ కుర్వతీ వ్యచరత్తదా || ౩౨ ||

కమండలుజలాక్షేపహతవీర్యాన్ హతౌజసః |
బ్రహ్మాణీ చాకరోచ్ఛత్రూన్ యేన యేన స్మ ధావతి || ౩౩ ||

మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన తథా చక్రేణ వైష్ణవీ |
దైత్యాంజఘాన కౌమారీ తథా శక్త్యాతికోపనా || ౩౪ ||

ఐంద్రీకులిశపాతేన శతశో దైత్యదానవాః |
పేతుర్విదారితాః పృథ్వ్యాం రుధిరౌఘప్రవర్షిణః || ౩౫ ||

తుండప్రహారవిధ్వస్తా దంష్ట్రాగ్రక్షతవక్షసః |
వారాహమూర్త్యా న్యపతంశ్చక్రేణ చ విదారితాః || ౩౬ ||

నఖైర్విదారితాంశ్చాన్యాన్ భక్షయంతీ మహాసురాన్ |
నారసింహీ చచారాజౌ నాదాపూర్ణదిగంబరా || ౩౭ ||

చండాట్టహాసైరసురాః శివదూత్యభిదూషితాః |
పేతుః పృథివ్యాం పతితాంస్తాంశ్చఖాదాథ సా తదా || ౩౮ ||

ఇతి మాతృగణం క్రుద్ధం మర్దయంతం మహాసురాన్ |
దృష్ట్వాఽభ్యుపాయైర్వివిధైర్నేశుర్దేవారిసైనికాః || ౩౯ ||

పలాయనపరాన్ దృష్ట్వా దైత్యాన్ మాతృగణార్దితాన్ |
యోద్ధుమభ్యాయయౌ క్రుద్ధో రక్తబీజో మహాసురః || ౪౦ ||

రక్తబిందుర్యదా భూమౌ పతత్యస్య శరీరతః |
సముత్పతతి మేదిన్యాం తత్ప్రమాణో మహాసురః || ౪౧ ||

యుయుధే స గదాపాణిరింద్రశక్త్యా మహాసురః |
తతశ్చైంద్రీ స్వవజ్రేణ రక్తబీజమతాడయత్ || ౪౨ ||

కులిశేనాహతస్యాశు బహు సుస్రావ శోణితమ్ |
సముత్తస్థుస్తతో యోధాస్తద్రూపాస్తత్పరాక్రమాః || ౪౩ ||

యావంతః పతితాస్తస్య శరీరాద్రక్తబిందవః |
తావంతః పురుషా జాతాస్తద్వీర్యబలవిక్రమాః || ౪౪ ||

తే చాపి యుయుధుస్తత్ర పురుషా రక్తసంభవాః |
సమం మాతృభిరత్యుగ్రశస్త్రపాతాతిభీషణమ్ || ౪౫ ||

పునశ్చ వజ్రపాతేన క్షతమస్య శిరో యదా |
వవాహ రక్తం పురుషాస్తతో జాతాః సహస్రశః || ౪౬ ||

వైష్ణవీ సమరే చైనం చక్రేణాభిజఘాన హ |
గదయా తాడయామాస ఐంద్రీ తమసురేశ్వరమ్ || ౪౭ ||

వైష్ణవీచక్రభిన్నస్య రుధిరస్రావసంభవైః |
సహస్రశో జగద్వ్యాప్తం తత్ప్రమాణైర్మహాసురైః || ౪౮ ||

శక్త్యా జఘాన కౌమారీ వారాహీ చ తథాసినా |
మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన రక్తబీజం మహాసురమ్ || ౪౯ ||

స చాపి గదయా దైత్యః సర్వా ఏవాహనత్ పృథక్ |
మాతౄః కోపసమావిష్టో రక్తబీజో మహాసురః || ౫౦ ||

తస్యాహతస్య బహుధా శక్తిశూలాదిభిర్భువి |
పపాత యో వై రక్తౌఘస్తేనాసంఛతశోఽసురాః || ౫౧ ||

తైశ్చాసురాసృక్సంభూతైరసురైః సకలం జగత్ |
వ్యాప్తమాసీత్తతో దేవా భయమాజగ్మురుత్తమమ్ || ౫౨ ||

తాన్ విషణ్ణాన్ సురాన్ దృష్ట్వా చండికా ప్రాహ సత్వరా |
ఉవాచ కాలీం చాముండే విస్తీర్ణం వదనం కురు || ౫౩ ||

మచ్ఛస్త్రపాతసంభూతాన్ రక్తబిందూన్ మహాసురాన్ |
రక్తబిందోః ప్రతీచ్ఛ త్వం వక్త్రేణానేన వేగినా || ౫౪ ||

భక్షయంతీ చర రణే తదుత్పన్నాన్ మహాసురాన్ |
ఏవమేష క్షయం దైత్యః క్షీణరక్తో గమిష్యతి || ౫౫ ||

భక్ష్యమాణాస్త్వయా చోగ్రా న చోత్పత్స్యంతి చాపరే |
ఇత్యుక్త్వా తాం తతో దేవీ శూలేనాభిజఘాన తమ్ || ౫౬ ||

ముఖేన కాలీ జగృహే రక్తబీజస్య శోణితమ్ || ౫౭ ||

తతోఽసావాజఘానాథ గదయా తత్ర చండికామ్ |
న చాస్యా వేదనాం చక్రే గదాపాతోఽల్పికామపి || ౫౮ ||

తస్యాహతస్య దేహాత్తు బహు సుస్రావ శోణితమ్ |
యతస్తతస్తద్వక్త్రేణ చాముండా సంప్రతీచ్ఛతి || ౫౯ ||

ముఖే సముద్గతా యేఽస్యా రక్తపాతాన్మహాసురాః |
తాంశ్చఖాదాథ చాముండా పపౌ తస్య చ శోణితమ్ || ౬౦ ||

దేవీ శూలేన వజ్రేణ బాణైరసిభిరృష్టిభిః |
జఘాన రక్తబీజం తం చాముండాపీతశోణితమ్ || ౬౧ ||

స పపాత మహీపృష్ఠే శస్త్రసంఘసమాహతః |
నీరక్తశ్చ మహీపాల రక్తబీజో మహాసురః || ౬౨ ||

తతస్తే హర్షమతులమవాపుస్త్రిదశా నృప |
తేషాం మాతృగణో జాతో ననర్తాసృఙ్మదోద్ధతః || ౬౩ ||

|| ఓం ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే రక్తబీజవధో నామ అష్టమోఽధ్యాయః || ౮ ||

(ఉవాచమంత్రాః – ౧, అర్ధమంత్రాః – ౧, శ్లోకమంత్రాః – ౬౧, ఏవం – ౬౩, ఏవమాదితః – ౫౦౨)