|| ఓం ||

ఋషిరువాచ || ౧ ||

ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ |
ఏవం ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ || ౨ ||

విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా |
తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః || ౩ ||

మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ మోహమేష్యంతి చాపరే |
తాముపైహి మహారాజ శరణం పరమేశ్వరీమ్ || ౪ ||

ఆరాధితా సైవ నృణాం భోగస్వర్గాపవర్గదా || ౫ ||

మార్కండేయ ఉవాచ || ౬ ||

ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా సురథః స నరాధిపః || ౭ ||

ప్రణిపత్య మహాభాగం తమృషిం సంశితవ్రతమ్ |
నిర్విణ్ణోఽతిమమత్వేన రాజ్యాపహరణేన చ || ౮ ||

జగామ సద్యస్తపసే స చ వైశ్యో మహామునే |
సందర్శనార్థమంబాయా నదీపులినమాస్థితః || ౯ ||

స చ వైశ్యస్తపస్తేపే దేవీసూక్తం పరం జపన్ |
తౌ తస్మిన్ పులినే దేవ్యాః కృత్వా మూర్తిం మహీమయీమ్ || ౧౦ ||

అర్హణాం చక్రతుస్తస్యాః పుష్పధూపాగ్నితర్పణైః |
నిరాహారౌ యతాత్మానౌ తన్మనస్కౌ సమాహితౌ || ౧౧ ||

దదతుస్తౌ బలిం చైవ నిజగాత్రాసృగుక్షితమ్ |
ఏవం సమారాధయతోస్త్రిభిర్వర్షైర్యతాత్మనోః || ౧౨ ||

పరితుష్టా జగద్ధాత్రీ ప్రత్యక్షం ప్రాహ చండికా || ౧౩ ||

దేవ్యువాచ || ౧౪ ||

యత్ప్రార్థ్యతే త్వయా భూప త్వయా చ కులనందన |
మత్తస్తత్ప్రాప్యతాం సర్వం పరితుష్టా దదామి తత్ || ౧౫ ||

మార్కండేయ ఉవాచ || ౧౬ ||

తతో వవ్రే నృపో రాజ్యమవిభ్రంశ్యన్యజన్మని |
అత్రైవ చ నిజం రాజ్యం హతశత్రుబలం బలాత్ || ౧౭ ||

సోఽపి వైశ్యస్తతో జ్ఞానం వవ్రే నిర్విణ్ణమానసః |
మమేత్యహమితి ప్రాజ్ఞః సంగవిచ్యుతికారకమ్ || ౧౮ ||

దేవ్యువాచ || ౧౯ ||

స్వల్పైరహోభిర్నృపతే స్వం రాజ్యం ప్రాప్స్యతే భవాన్ || ౨౦ ||

హత్వా రిపూనస్ఖలితం తవ తత్ర భవిష్యతి || ౨౧ ||

మృతశ్చ భూయః సంప్రాప్య జన్మ దేవాద్వివస్వతః || ౨౨ ||

సావర్ణికో మనుర్నామ భవాన్ భువి భవిష్యతి || ౨౩ ||

వైశ్యవర్య త్వయా యశ్చ వరోఽస్మత్తోఽభివాంఛితః || ౨౪ ||

తం ప్రయచ్ఛామి సంసిద్ధ్యై తవ జ్ఞానం భవిష్యతి || ౨౫ ||

మార్కండేయ ఉవాచ || ౨౬ ||

ఇతి దత్త్వా తయోర్దేవీ యథాభిలషితం వరమ్ || ౨౭ ||

బభూవాంతర్హితా సద్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా |
ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః || ౨౮ ||

సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః || ౨౯ ||

|| క్లీం ఓం ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే సురథవైశ్యయోర్వరప్రదానం నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః || ౧౩ ||

(ఉవాచమంత్రాః – ౬, అర్ధమంత్రాః – ౭, శ్లోకమంత్రాః – ౧౬, ఏవం – ౨౯, ఏవమాదితః – ౭౦౦)