ఓం బంధూకకుసుమాభాసాం పంచముండాధివాసినీమ్ |

స్ఫురచ్చంద్రకలారత్నముకుటాం ముండమాలినీమ్ ||

త్రినేత్రాం రక్తవసనాం పీనోన్నతఘటస్తనీమ్ |
పుస్తకం చాక్షమాలాం చ వరం చాభయకం క్రమాత్ ||

దధతీం సంస్మరేన్నిత్యముత్తరామ్నాయమానితామ్ |

యా చండీ మధుకైటభాదిదలనీ యా మాహిషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచండముండమథనీ యా రక్తబీజాశనీ |
శక్తిః శుంభనిశుంభదైత్యదలనీ యా సిద్ధిదాత్రీ పరా
సా దేవీ నవకోటిమూర్తిసహితా మాం పాతు విశ్వేశ్వరీ ||