అస్య శ్రీ అర్గలాస్తోత్రమహామంత్రస్య విష్ణురృషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా, శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాంగ జపే వినియోగః |

ఓం నమశ్చండికాయై |

మార్కండేయ ఉవాచ |
జయ త్వం దేవి చాముండే జయ భూతాపహారిణి |
జయ సర్వగతే దేవి కాలరాత్రి నమోఽస్తు తే || ౧ ||

జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ |
దుర్గా క్షమా శివా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే || ౨ ||

మధుకైటభవిద్రావి విధాతృవరదే నమః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౩ ||

మహిషాసురనిర్నాశ భక్తానాం సుఖదే నమః | [విధాత్రి వరదే]
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౪ ||

రక్తబీజవధే దేవి చండముండవినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౫ ||

శుంభస్య వై నిశుంభస్య ధూమ్రాక్షస్య చ మర్దిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౬ ||

వందితాంఘ్రియుగే దేవి సర్వసౌభాగ్యదాయిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౭ ||

అచింత్యరూపచరితే సర్వశత్రువినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౮ ||

నతేభ్యః సర్వదా భక్త్యా చండికే దురితాపహే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౯ ||

స్తువద్భ్యో భక్తిపూర్వం త్వాం చండికే వ్యాధినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౦ ||

చండికే సతతం యే త్వామర్చయంతీహ భక్తితః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౧ ||

దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి దేవి పరం సుఖమ్ |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౨ ||

విధేహి ద్విషతాం నాశం విధేహి బలముచ్చకైః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౩ ||

విధేహి దేవి కల్యాణం విధేహి పరమాం శ్రియమ్ |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౪ ||

సురాసురశిరోరత్ననిఘృష్టచరణేఽంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౫ ||

విద్యావంతం యశస్వంతం లక్ష్మీవంతం చ మాం కురు |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౬ ||

ప్రచండదైత్యదర్పఘ్నే చండికే ప్రణతాయ మే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౭ ||

చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రసంస్తుతే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౮ ||

కృష్ణేన సంస్తుతే దేవి శశ్వద్భక్త్యా త్వమంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౯ ||

హిమాచలసుతానాథసంస్తుతే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౨౦ ||

ఇంద్రాణీపతిసద్భావపూజితే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౨౧ ||

దేవి ప్రచండదోర్దండ దైత్యదర్పవినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౨౨ ||

దేవి భక్తజనోద్దామదత్తానందోదయేఽంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౨౩ ||

పుత్రాన్ దేహి ధనం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౨౪ ||

పత్నీం మనోరమాం దేహి మనోవృత్తానుసారిణీమ్ |
తారిణీం దుర్గసంసారసాగరస్య కులోద్భవామ్ || ౨౫ ||

ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వా తు మహాస్తోత్రం పఠేన్నరః |
స తు సప్తశతీసంఖ్యావరమాప్నోతి సంపదామ్ || ౨౬ ||

ఇతి అర్గళా స్తోత్రమ్ |