|| ఓం ||

రాజోవాచ || ౧ ||

విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ |
దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్తబీజవధాశ్రితమ్ || ౨ ||

భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే |
చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః || ౩ ||

ఋషిరువాచ || ౪ ||

చకార కోపమతులం రక్తబీజే నిపాతితే |
శుంభాసురో నిశుంభశ్చ హతేష్వన్యేషు చాహవే || ౫ ||

హన్యమానం మహాసైన్యం విలోక్యామర్షముద్వహన్ |
అభ్యధావన్నిశుంభోఽథ ముఖ్యయాసురసేనయా || ౬ ||

తస్యాగ్రతస్తథా పృష్ఠే పార్శ్వయోశ్చ మహాసురాః |
సందష్టౌష్ఠపుటాః క్రుద్ధా హంతుం దేవీముపాయయుః || ౭ ||

ఆజగామ మహావీర్యః శుంభోఽపి స్వబలైర్వృతః |
నిహంతుం చండికాం కోపాత్ కృత్వా యుద్ధం తు మాతృభిః || ౮ ||

తతో యుద్ధమతీవాసీద్దేవ్యాః శుంభనిశుంభయోః |
శరవర్షమతీవోగ్రం మేఘయోరివ వర్షతోః || ౯ ||

చిచ్ఛేదాస్తాంఛరాంస్తాభ్యాం చండికా స్వశరోత్కరైః |
తాడయామాస చాంగేషు శస్త్రౌఘైరసురేశ్వరౌ || ౧౦ ||

నిశుంభో నిశితం ఖడ్గం చర్మ చాదాయ సుప్రభమ్ |
అతాడయన్మూర్ధ్ని సింహం దేవ్యా వాహనముత్తమమ్ || ౧౧ ||

తాడితే వాహనే దేవీ క్షురప్రేణాసిముత్తమమ్ |
నిశుంభస్యాశు చిచ్ఛేద చర్మ చాప్యష్టచంద్రకమ్ || ౧౨ ||

ఛిన్నే చర్మణి ఖడ్గే చ శక్తిం చిక్షేప సోఽసురః |
తామప్యస్య ద్విధా చక్రే చక్రేణాభిముఖాగతామ్ || ౧౩ ||

కోపాధ్మాతో నిశుంభోఽథ శూలం జగ్రాహ దానవః |
ఆయాంతం ముష్టిపాతేన దేవీ తచ్చాప్యచూర్ణయత్ || ౧౪ ||

ఆవిధ్యాథ గదాం సోఽపి చిక్షేప చండికాం ప్రతి |
సాపి దేవ్యా త్రిశూలేన భిన్నా భస్మత్వమాగతా || ౧౫ ||

తతః పరశుహస్తం తమాయాంతం దైత్యపుంగవమ్ |
ఆహత్య దేవీ బాణౌఘైరపాతయత భూతలే || ౧౬ ||

తస్మిన్నిపతితే భూమౌ నిశుంభే భీమవిక్రమే |
భ్రాతర్యతీవ సంక్రుద్ధః ప్రయయౌ హంతుమంబికామ్ || ౧౭ ||

స రథస్థస్తథాత్యుచ్చైర్గృహీతపరమాయుధైః |
భుజైరష్టాభిరతులైర్వ్యాప్యాశేషం బభౌ నభః || ౧౮ ||

తమాయాంతం సమాలోక్య దేవీ శంఖమవాదయత్ |
జ్యాశబ్దం చాపి ధనుషశ్చకారాతీవ దుఃసహమ్ || ౧౯ ||

పూరయామాస కకుభో నిజఘంటాస్వనేన చ |
సమస్తదైత్యసైన్యానాం తేజోవధవిధాయినా || ౨౦ ||

తతః సింహో మహానాదైస్త్యాజితేభమహామదైః |
పూరయామాస గగనం గాం తథైవ దిశో దశ || ౨౧ ||

తతః కాలీ సముత్పత్య గగనం క్ష్మామతాడయత్ |
కరాభ్యాం తన్నినాదేన ప్రాక్స్వనాస్తే తిరోహితాః || ౨౨ ||

అట్టాట్టహాసమశివం శివదూతీ చకార హ |
తైః శబ్దైరసురాస్త్రేసుః శుంభః కోపం పరం యయౌ || ౨౩ ||

దురాత్మంస్తిష్ఠ తిష్ఠేతి వ్యాజహారాంబికా యదా |
తదా జయేత్యభిహితం దేవైరాకాశసంస్థితైః || ౨౪ ||

శుంభేనాగత్య యా శక్తిర్ముక్తా జ్వాలాతిభీషణా |
ఆయాంతీ వహ్నికూటాభా సా నిరస్తా మహోల్కయా || ౨౫ ||

సింహనాదేన శుంభస్య వ్యాప్తం లోకత్రయాంతరమ్ |
నిర్ఘాతనిఃస్వనో ఘోరో జితవానవనీపతే || ౨౬ ||

శుంభముక్తాంఛరాన్ దేవీ శుంభస్తత్ప్రహితాంఛరాన్ |
చిచ్ఛేద స్వశరైరుగ్రైః శతశోఽథ సహస్రశః || ౨౭ ||

తతః సా చండికా క్రుద్ధా శూలేనాభిజఘాన తమ్ |
స తదాభిహతో భూమౌ మూర్ఛితో నిపపాత హ || ౨౮ ||

తతో నిశుంభః సంప్రాప్య చేతనామాత్తకార్ముకః |
ఆజఘాన శరైర్దేవీం కాలీం కేసరిణం తథా || ౨౯ ||

పునశ్చ కృత్వా బాహూనామయుతం దనుజేశ్వరః |
చక్రాయుధేన దితిజశ్ఛాదయామాస చండికామ్ || ౩౦ ||

తతో భగవతీ క్రుద్ధా దుర్గా దుర్గార్తినాశినీ |
చిచ్ఛేద తాని చక్రాణి స్వశరైః సాయకాంశ్చ తాన్ || ౩౧ ||

తతో నిశుంభో వేగేన గదామాదాయ చండికామ్ |
అభ్యధావత వై హంతుం దైత్యసైన్యసమావృతః || ౩౨ ||

తస్యాపతత ఏవాశు గదాం చిచ్ఛేద చండికా |
ఖడ్గేన శితధారేణ స చ శూలం సమాదదే || ౩౩ ||

శూలహస్తం సమాయాంతం నిశుంభమమరార్దనమ్ |
హృది వివ్యాధ శూలేన వేగావిద్ధేన చండికా || ౩౪ ||

భిన్నస్య తస్య శూలేన హృదయాన్నిఃసృతోఽపరః |
మహాబలో మహావీర్యస్తిష్ఠేతి పురుషో వదన్ || ౩౫ ||

తస్య నిష్క్రామతో దేవీ ప్రహస్య స్వనవత్తతః |
శిరశ్చిచ్ఛేద ఖడ్గేన తతోఽసావపతద్భువి || ౩౬ ||

తతః సింహశ్చఖాదోగ్రదంష్ట్రాక్షుణ్ణశిరోధరాన్ |
అసురాంస్తాంస్తథా కాలీ శివదూతీ తథాపరాన్ || ౩౭ ||

కౌమారీశక్తినిర్భిన్నాః కేచిన్నేశుర్మహాసురాః |
బ్రహ్మాణీమంత్రపూతేన తోయేనాన్యే నిరాకృతాః || ౩౮ ||

మాహేశ్వరీత్రిశూలేన భిన్నాః పేతుస్తథాపరే |
వారాహీతుండఘాతేన కేచిచ్చూర్ణీకృతా భువి || ౩౯ ||

ఖండఖండం చ చక్రేణ వైష్ణవ్యా దానవాః కృతాః |
వజ్రేణ చైంద్రీహస్తాగ్రవిముక్తేన తథాఽపరే || ౪౦ ||

కేచిద్వినేశురసురాః కేచిన్నష్టా మహాహవాత్ |
భక్షితాశ్చాపరే కాలీశివదూతీమృగాధిపైః || ౪౧ ||

|| ఓం ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే నిశుంభవధో నామ నవమోఽధ్యాయః || ౯ ||

(ఉవాచమంత్రాః – ౨, శ్లోకమంత్రాః – ౩౯, ఏవం – ౪౧, ఏవమాదితః – ౫౪౩)