ఋషిరువాచ |

నందా భగవతీ నామ యా భవిష్యతి నందజా |
సా స్తుతా పూజితా భక్త్యా వశీకుర్యాజ్జగత్త్రయమ్ || ౧ || [ధ్యాతా]

కనకోత్తమకాంతిః సా సుకాంతికనకాంబరా |
దేవీ కనకవర్ణాభా కనకోత్తమభూషణా || ౨ ||

కమలాంకుశపాశాబ్జైరలంకృతచతుర్భుజా |
ఇందిరా కమలా లక్ష్మీః సా శ్రీరుక్మాంబుజాసనా || ౩ ||

యా రక్తదంతికా నామ దేవీ ప్రోక్తా మయానఘ |
తస్యాః స్వరూపం వక్ష్యామి శృణు సర్వభయాపహమ్ || ౪ ||

రక్తాంబరా రక్తవర్ణా రక్తసర్వాంగభూషణా |
రక్తాయుధా రక్తనేత్రా రక్తకేశాతిభీషణా || ౫ ||

రక్తతీక్ష్ణనఖా రక్తదశనా రక్తదంతికా |
పతిం నారీవానురక్తా దేవీ భక్తం భజేజ్జనమ్ || ౬ ||

వసుధేవ విశాలా సా సుమేరుయుగలస్తనీ |
దీర్ఘౌ లంబావతిస్థూలౌ తావతీవమనోహరౌ || ౭ ||

కర్కశావతికాంతౌ తౌ సర్వానందపయోనిధీ |
భక్తాన్ సంపాయయేద్దేవీ సర్వకామదుఘౌ స్తనౌ || ౮ ||

ఖడ్గం పాత్రం చ ముసలం లాంగలం చ బిభర్తి సా |
ఆఖ్యాతా రక్తచాముండా దేవీ యోగేశ్వరీతి చ || ౯ ||

అనయా వ్యాప్తమఖిలం జగత్ స్థావరజంగమమ్ |
ఇమాం యః పూజయేద్భక్త్యా స వ్యాప్నోతి చరాచరమ్ || ౧౦ ||

అధీతే య ఇమం నిత్యం రక్తదంత్యా వపుః స్తవమ్ |
తం సా పరిచరేద్దేవీ పతిం ప్రియమివాంగనా || ౧౧ ||

శాకంభరీ నీలవర్ణా నీలోత్పలవిలోచనా |
గంభీరనాభిస్త్రివలీవిభూషితతనూదరీ || ౧౨ ||

సుకర్కశసమోత్తుంగవృత్తపీనఘనస్తనీ |
ముష్టిం శిలీముఖాపూర్ణం కమలం కమలాలయా || ౧౩ ||

పుష్పపల్లవమూలాదిఫలాఢ్యం శాకసంచయమ్ |
కామ్యానంతరసైర్యుక్తం క్షుత్తృణ్మృత్యుజరాపహమ్ || ౧౪ ||

కార్ముకం చ స్ఫురత్కాంతి బిభ్రతీ పరమేశ్వరీ |
శాకంభరీ శతాక్షీ సా సైవ దుర్గా ప్రకీర్తితా || ౧౫ ||

విశోకా దుష్టదమనీ శమనీ దురితాపదామ్ |
ఉమా గౌరీ సతీ చండీ కాలికా సా చ పార్వతీ || ౧౬ ||

శాకంభరీం స్తువన్ ధ్యాయన్ జపన్ సంపూజయన్నమన్ |
అక్షయ్యమశ్నుతే శీఘ్రమన్నపానామృతం ఫలమ్ || ౧౭ ||

భీమాపి నీలవర్ణా సా దంష్ట్రాదశనభాసురా |
విశాలలోచనా నారీ వృత్తపీనఘనస్తనీ || ౧౮ ||

చంద్రహాసం చ డమరుం శిరఃపాత్రం చ బిభ్రతీ |
ఏకవీరా కాలరాత్రిః సైవోక్తా కామదా స్తుతా || ౧౯ ||

తేజోమండలదుర్ధర్షా భ్రామరీ చిత్రకాంతిభృత్ |
చిత్రానులేపనా దేవీ చిత్రాభరణభూషితా || ౨౦ ||

చిత్రభ్రమరపాణిః సా మహామారీతి గీయతే |
ఇత్యేతా మూర్తయో దేవ్యా వ్యాఖ్యాతా వసుధాధిప || ౨౧ ||

జగన్మాతుశ్చండికాయాః కీర్తితాః కామధేనవః |
ఇదం రహస్యం పరమం న వాచ్యం కస్యచిత్త్వయా || ౨౨ ||

వ్యాఖ్యానం దివ్యమూర్తీనామభీష్టఫలదాయకమ్ |
తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన దేవీం జప నిరంతరమ్ || ౨౩ ||

సప్తజన్మార్జితైర్ఘోరైర్బ్రహ్మహత్యాసమైరపి |
పాఠమాత్రేణ మంత్రాణాం ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః || ౨౪ ||

దేవ్యా ధ్యానం మయా ఖ్యాతం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ |
తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన సర్వకామఫలప్రదమ్ || ౨౫ ||

ఇతి మూర్తిరహస్యం సంపూర్ణమ్ |