|| ఓం ||

ఋషిరువాచ || ౧ ||

ఆజ్ఞప్తాస్తే తతో దైత్యాశ్చండముండపురోగమాః |
చతురంగబలోపేతా యయురభ్యుద్యతాయుధాః || ౨ ||

దదృశుస్తే తతో దేవీమీషద్ధాసాం వ్యవస్థితామ్ |
సింహస్యోపరి శైలేంద్రశృంగే మహతి కాంచనే || ౩ ||

తే దృష్ట్వా తాం సమాదాతుముద్యమం చక్రురుద్యతాః |
ఆకృష్టచాపాసిధరాస్తథాన్యే తత్సమీపగాః || ౪ ||

తతః కోపం చకారోచ్చైరంబికా తానరీన్ ప్రతి |
కోపేన చాస్యా వదనం మషీవర్ణమభూత్తదా || ౫ ||

భ్రుకుటీకుటిలాత్తస్యా లలాటఫలకాద్ద్రుతమ్ |
కాలీ కరాలవదనా వినిష్క్రాంతాసిపాశినీ || ౬ ||

విచిత్రఖట్వాంగధరా నరమాలావిభూషణా |
ద్వీపిచర్మపరీధానా శుష్కమాంసాతిభైరవా || ౭ ||

అతివిస్తారవదనా జిహ్వాలలనభీషణా |
నిమగ్నా రక్తనయనా నాదాపూరితదిఙ్ముఖా || ౮ ||

సా వేగేనాభిపతితా ఘాతయంతీ మహాసురాన్ |
సైన్యే తత్ర సురారీణామభక్షయత తద్బలమ్ || ౯ ||

పార్ష్ణిగ్రాహాంకుశగ్రాహయోధఘంటాసమన్వితాన్ |
సమాదాయైకహస్తేన ముఖే చిక్షేప వారణాన్ || ౧౦ ||

తథైవ యోధం తురగై రథం సారథినా సహ |
నిక్షిప్య వక్త్రే దశనైశ్చర్వయంత్యతిభైరవమ్ || ౧౧ ||

ఏకం జగ్రాహ కేశేషు గ్రీవాయామథ చాపరమ్ |
పాదేనాక్రమ్య చైవాన్యమురసాన్యమపోథయత్ || ౧౨ ||

తైర్ముక్తాని చ శస్త్రాణి మహాస్త్రాణి తథాసురైః |
ముఖేన జగ్రాహ రుషా దశనైర్మథితాన్యపి || ౧౩ ||

బలినాం తద్బలం సర్వమసురాణాం దురాత్మనామ్ |
మమర్దాభక్షయచ్చాన్యానన్యాంశ్చాతాడయత్తథా || ౧౪ ||

అసినా నిహతాః కేచిత్ కేచిత్ ఖట్వాంగతాడితాః |
జగ్ముర్వినాశమసురా దంతాగ్రాభిహతాస్తథా || ౧౫ ||

క్షణేన తద్బలం సర్వమసురాణాం నిపాతితమ్ |
దృష్ట్వా చండోఽభిదుద్రావ తాం కాలీమతిభీషణామ్ || ౧౬ ||

శరవర్షైర్మహాభీమైర్భీమాక్షీం తాం మహాసురః |
ఛాదయామాస చక్రైశ్చ ముండః క్షిప్తైః సహస్రశః || ౧౭ ||

తాని చక్రాణ్యనేకాని విశమానాని తన్ముఖమ్ |
బభుర్యథార్కబింబాని సుబహూని ఘనోదరమ్ || ౧౮ ||

తతో జహాసాతిరుషా భీమం భైరవనాదినీ |
కాలీ కరాలవదనా దుర్దర్శదశనోజ్జ్వలా || ౧౯ ||

ఉత్థాయ చ మహాసింహం దేవీ చండమధావత |
గృహీత్వా చాస్య కేశేషు శిరస్తేనాసినాచ్ఛినత్ || ౨౦ ||

అథ ముండోఽభ్యధావత్తాం దృష్ట్వా చండం నిపాతితమ్ |
తమప్యపాతయద్భూమౌ సా ఖడ్గాభిహతం రుషా || ౨౧ ||

హతశేషం తతః సైన్యం దృష్ట్వా చండం నిపాతితమ్ |
ముండం చ సుమహావీర్యం దిశో భేజే భయాతురమ్ || ౨౨ ||

శిరశ్చండస్య కాలీ చ గృహీత్వా ముండమేవ చ |
ప్రాహ ప్రచండాట్టహాసమిశ్రమభ్యేత్య చండికామ్ || ౨౩ ||

మయా తవాత్రోపహృతౌ చండముండౌ మహాపశూ |
యుద్ధయజ్ఞే స్వయం శుంభం నిశుంభం చ హనిష్యసి || ౨౪ ||

ఋషిరువాచ || ౨౫ ||

తావానీతౌ తతో దృష్ట్వా చండముండౌ మహాసురౌ |
ఉవాచ కాలీం కల్యాణీ లలితం చండికా వచః || ౨౬ ||

యస్మాచ్చండం చ ముండం చ గృహీత్వా త్వముపాగతా |
చాముండేతి తతో లోకే ఖ్యాతా దేవీ భవిష్యసి || ౨౭ ||

|| ఓం ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే చండముండవధో నామ సప్తమోఽధ్యాయః || ౭ ||

(ఉవాచమంత్రాః – ౨, శ్లోకమంత్రాః – ౨౫, ఏవం – ౨౭, ఏవమాదితః – ౪౩౯)