ఋషిరువాచ |

త్రిగుణా తామసీ దేవీ సాత్త్వికీ యా త్రిధోదితా |
సా శర్వా చండికా దుర్గా భద్రా భగవతీర్యతే || ౧ ||

యోగనిద్రా హరేరుక్తా మహాకాలీ తమోగుణా |
మధుకైటభనాశార్థం యాం తుష్టావాంబుజాసనః || ౨ ||

దశవక్త్రా దశభుజా దశపాదాంజనప్రభా |
విశాలయా రాజమానా త్రింశల్లోచనమాలయా || ౩ ||

స్ఫురద్దశనదంష్ట్రా సా భీమరూపాపి భూమిప |
రూపసౌభాగ్యకాంతీనాం సా ప్రతిష్ఠా మహాశ్రియామ్ || ౪ ||

ఖడ్గబాణగదాశూలశంఖచక్రభుశుండిభృత్ |
పరిఘం కార్ముకం శీర్షం నిశ్చోతద్రుధిరం దధౌ || ౫ ||

ఏషా సా వైష్ణవీ మాయా మహాకాలీ దురత్యయా |
ఆరాధితా వశీకుర్యాత్ పూజాకర్తుశ్చరాచరమ్ || ౬ ||

సర్వదేవశరీరేభ్యో యాఽఽవిర్భూతాఽమితప్రభా |
త్రిగుణా సా మహాలక్ష్మీః సాక్షాన్మహిషమర్దినీ || ౭ ||

శ్వేతాననా నీలభుజా సుశ్వేతస్తనమండలా |
రక్తమధ్యా రక్తపాదా నీలజంఘోరురున్మదా || ౮ ||

సుచిత్రజఘనా చిత్రమాల్యాంబరవిభూషణా |
చిత్రానులేపనా కాంతిరూపసౌభాగ్యశాలినీ || ౯ ||

అష్టాదశభుజా పూజ్యా సా సహస్రభుజా సతీ |
ఆయుధాన్యత్ర వక్ష్యంతే దక్షిణాధఃకరక్రమాత్ || ౧౦ ||

అక్షమాలా చ కమలం బాణోఽసిః కులిశం గదా |
చక్రం త్రిశూలం పరశుః శంఖో ఘంటా చ పాశకః || ౧౧ ||

శక్తిర్దండశ్చర్మ చాపం పానపాత్రం కమండలుః |
అలంకృతభుజామేభిరాయుధైః కమలాసనామ్ || ౧౨ ||

సర్వదేవమయీమీశాం మహాలక్ష్మీమిమాం నృప |
పూజయేత్ సర్వలోకానాం స దేవానాం ప్రభుర్భవేత్ || ౧౩ ||

గౌరీదేహాత్సముద్భూతా యా సత్త్వైకగుణాశ్రయా |
సాక్షాత్సరస్వతీ ప్రోక్తా శుంభాసురనిబర్హిణీ || ౧౪ ||

దధౌ చాష్టభుజా బాణాన్ముసలం శూలచక్రభృత్ |
శంఖం ఘంటాం లాంగలం చ కార్ముకం వసుధాధిప || ౧౫ ||

ఏషా సంపూజితా భక్త్యా సర్వజ్ఞత్వం ప్రయచ్ఛతి |
నిశుంభమథినీ దేవీ శుంభాసురనిబర్హిణీ || ౧౬ ||

ఇత్యుక్తాని స్వరూపాణి మూర్తీనాం తవ పార్థివ |
ఉపాసనం జగన్మాతుః పృథగాసాం నిశామయ || ౧౭ ||

మహాలక్ష్మీర్యదా పూజ్యా మహాకాలీ సరస్వతీ |
దక్షిణోత్తరయోః పూజ్యే పృష్ఠతో మిథునత్రయమ్ || ౧౮ ||

విరంచిః స్వరయా మధ్యే రుద్రో గౌర్యా చ దక్షిణే |
వామే లక్ష్మ్యా హృషీకేశః పురతో దేవతాత్రయమ్ || ౧౯ ||

అష్టాదశభుజా మధ్యే వామే చాస్యా దశాననా |
దక్షిణేఽష్టభుజా లక్ష్మీర్మహతీతి సమర్చయేత్ || ౨౦ ||

అష్టాదశభుజా చైషా యదా పూజ్యా నరాధిప |
దశాననా చాష్టభుజా దక్షిణోత్తరయోస్తదా || ౨౧ ||

కాలమృత్యూ చ సంపూజ్యౌ సర్వారిష్టప్రశాంతయే |
యదా చాష్టభుజా పూజ్యా శుంభాసురనిబర్హిణీ || ౨౨ ||

నవాస్యాః శక్తయః పూజ్యాస్తదా రుద్రవినాయకౌ |
నమో దేవ్యా ఇతి స్తోత్రైర్మహాలక్ష్మీం సమర్చయేత్ || ౨౩ ||

అవతారత్రయార్చాయాం స్తోత్రమంత్రాస్తదాశ్రయాః |
అష్టాదశభుజా చైషా పూజ్యా మహిషమర్దినీ || ౨౪ ||

మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ సైవ ప్రోక్తా సరస్వతీ |
ఈశ్వరీ పుణ్యపాపానాం సర్వలోకమహేశ్వరీ || ౨౫ ||

మహిషాంతకరీ యేన పూజితా స జగత్ప్రభుః |
పూజయేజ్జగతాం ధాత్రీం చండికాం భక్తవత్సలామ్ || ౨౬ ||

అర్ఘ్యాదిభిరలంకారైర్గంధపుష్పైస్తథాక్షతైః |
ధూపైర్దీపైశ్చ నైవేద్యైర్నానాభక్ష్యసమన్వితైః || ౨౭ ||

రుధిరాక్తేన బలినా మాంసేన సురయా నృప |
ప్రణామాచమనీయేన చందనేన సుగంధినా || ౨౮ ||

సకర్పూరైశ్చ తాంబూలైర్భక్తిభావసమన్వితైః |
వామభాగేఽగ్రతో దేవ్యాశ్ఛిన్నశీర్షం మహాసురమ్ || ౨౯ ||

పూజయేన్మహిషం యేన ప్రాప్తం సాయుజ్యమీశయా |
దక్షిణే పురతః సింహం సమగ్రం ధర్మమీశ్వరమ్ || ౩౦ ||

వాహనం పూజయేద్దేవ్యా ధృతం యేన చరాచరమ్ |
[* కుర్యాచ్చ స్తవనం ధీమాంస్తస్యా ఏకాగ్రమానసః | *]
తతః కృతాంజలిర్భూత్వా స్తువీత చరితైరిమైః || ౩౧ ||

ఏకేన వా మధ్యమేన నైకేనేతరయోరిహ |
చరితార్ధం తు న జపేజ్జపంఛిద్రమవాప్నుయాత్ || ౩౨ ||

స్తోత్రమంత్రైః స్తువీతేమాం యది వా జగదంబికామ్ |
ప్రదక్షిణనమస్కారాన్ కృత్వా మూర్ధ్ని కృతాంజలిః || ౩౩ ||

క్షమాపయేజ్జగద్ధాత్రీం ముహుర్ముహురతంద్రితః |
ప్రతిశ్లోకం చ జుహుయాత్ పాయసం తిలసర్పిషా || ౩౪ ||

జుహుయాత్ స్తోత్రమంత్రైర్వా చండికాయై శుభం హవిః |
నమో నమః పదైర్దేవీం పూజయేత్ సుసమాహితః || ౩౫ ||

ప్రయతః ప్రాంజలిః ప్రహ్వః ప్రాణానారోప్య చాత్మని |
సుచిరం భావయేద్దేవీం చండికాం తన్మయో భవేత్ || ౩౬ ||

ఏవం యః పూజయేద్భక్త్యా ప్రత్యహం పరమేశ్వరీమ్ |
భుక్త్వా భోగాన్ యథాకామం దేవీసాయుజ్యమాప్నుయాత్ || ౩౭ ||

యో న పూజయతే నిత్యం చండికాం భక్తవత్సలామ్ |
భస్మీకృత్యాస్య పుణ్యాని నిర్దహేత్ పరమేశ్వరీ || ౩౮ ||

తస్మాత్ పూజయ భూపాల సర్వలోకమహేశ్వరీమ్ |
యథోక్తేన విధానేన చండికాం సుఖమాప్స్యసి || ౩౯ ||

ఇతి వైకృతికం రహస్యం సంపూర్ణమ్ ||